Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lokal krishantering - Erfarenheter och diskussion om kommunledningens roll.

Lokal krishantering - Erfarenheter och diskussion om kommunledningens roll. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ryghammar Lotta, Carlbom Olle, Dérans Douglas, Ekebjär Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0967--SE)
Nyckelord lokal krishantering, krisledning, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning För at utöva en effektiv krishantering skall kommunledningen ansvara för de egna kommunala verksamheterna, verka för ett deltagande av andra aktörer inom kommunens geografiska område samt verka för goda kontakter med berörda aktörer utanför kommunens område. Syftet är att åstadkomma en samordnad krishantering i kommunen med dels kommunens egna resurser, dels andra resurser befintliga inom kommunensgeografiska område. Vi har funnit att kommunledningens roll i den lokala krishanteringen kan preciseras i samordnande ledning, samverkan och information under olika skeden av en extraordinär händelse. I samband med den nya lagen om extraordinära händelser infördes begreppen områdesansvar och kommunal krisledningsnämnd. Det kommunala områdesansvaret har därefter nämnts i olika utredningssammanhang och i kombination med det sektorsansvar som tillskrivs varje verksamhetsområde. Områdesansvar skulle därvid bland annat innebära en uppgift för kommunledningen att, utan särskilda befogenheter, vid behov verka för att all verksamhet inom kommunen som hanterar krissituationer samordnas. Tillkomsten av krisledningsnämnden medför inga befogenheter utöver de som i normalläget tillkommer den kommunala organisationen och möjligheterna att leda annan verksamhet inom kommungränsen än den egna är begränsad till samråd. Våra studier av erfarenheter från flera händelser indikerar framgångsfaktorer men också brister i krishanteringen. Det krishanteringssystem som nu är under införande tillvaratar på ett bra sätt de många erfarenheter som erhållits och systemet bedöms underlätta för kommuner i deras arbete med planering för och hantering av extraordinära händelser. sammanfattat anser vi att de kommuner vi studerat i allt väsentligt genomfört sin krishantering väl samt att de redan arbetar efter det nya krishanteringssystemets principer. Förutom att arbeta vidare med upplevda svårigheter finns ett antal frågor att lösa eller belysa ytterligare i krishanteringssystemet. Det är inte klart hur ledning och samordning inom systemet i sin helhet kommer att fungera när flera ledningsnivåer och sektorer berörs. Nuvarande författningar ger möjligheter att skapa ett sammanhängande system men kräver uppmärksamhet beträffande beröringspunkterna mellan olika organs ansvarsområden, speciellt om de verkar på olika ledningsnivåer i samhället. För den vidare utvecklingen av krishanteringsförmågan anser vi att det är viktigt att lagstiftning, regelsystem, ansvarsfördelning, ersättningssystem med mera är sammanhängande från lokal till central nivå och att den kan stödjas av effektiva kommunikationsmöjligheter.
Abstract An extraordinary incident places considerable demands on local government leaders. Co-ordinated and efficient crisis management should be achieved using recourses provided by the local authority and other organisations. Local authority leaders should prepare, lead, co-ordinate, collaborate and inform. In legislation concerning extraordinary incidents the concepts area of responsibility and local government crises management comittee have been introduced. the area of responsibility is not defined in the legislation. However general interpretation has been that local government leaders, without specific authority, should co-ordinate the crises management activities within the local authority area. A consequence of the creation of the local government crises management committee is that decisions concerning crises management can be gathered in one place. However, its creation does not confer greater authority. Opportunities for local government leaders to manage activities outside their own organisation are confined to consultations. The findings of our studies surrounding experiences from crises management indicate successful and less successful solutions. The additions to the crises management system meet the problems we have found. The local authorities we have studied have generally conducted successful crises management. These local authorities are already working in accordance with the new principles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182