Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Raketmotorprov Rb 17 Hellfire.

Raketmotorprov Rb 17 Hellfire. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olsson Stefan, Eiderfors Bengt, Carlsson Uno
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0974--SE)
Nyckelord RBS 17, Rb 17, Hellfire, raketmotor ruption, raketmotor explosion, raketmotor, RBS 17, Rb 17, Hellfire, rocket motor rupture, rocket motor explosion, rocket motor
Sammanfattning FOI har genomfört två stycken motorprov med Rb 17 "Hellfire" raketmotorer där motorerna bringats att explodera, för att bedöma risken för skador hos oskyddad personal 20 m vid sidan av en exploderande raketmotor. De två skotten skiljer sig markant åt: Vid skott 1 flyger två stora delar iväg, framåt respektive bakåt dvs riktningar som även vid en normal avfyring är farliga att vistas i. Skott 2 kastar ut delar radiellt (tvärs skjutriktningen) i riktningar där personal kan uppehålla sig. Risker: Skott 1: Sannolikheten att personal bredvid (tvärs skjutriktningen) raketmotorn skulle skadas är mycket liten. Skott 2: Mängden splitter är relativt liten och dess hastighet relativt låg och därmed även penetrationsförmågan. Men det går inte att utesluta att stora och tunga bitar på upp till flera kilo kan kastas hundratals meter ut i sida och därmed träffa personal, med kross- och skärskador som följd! Dessa två försök är inte tillräckliga för att dra några slutsatser om risken för personskador vid RBS 17 skjutningar.
Abstract FOI have preformed two rocket motor tests with Rb 17 "Hellfire" were the motors have been exploded, to asses the risks of injuries for unprotected personnel 20 meters alongside an exploding rocket motor. The two tests differs a lot: For test no 1 the motor separates in two large parts, one that travels forward and one that travels backwards, i.e. in directions that are dangerous even with a normal firing. For test no 2 expels fragment radiali (across the firing direction) were personnel can stand. Risks: Test no 1: The probability that personnel beside the rocket motor would get injured is very small. Test no 2: The amount of fragments is relatively low and so is its velocity and thereby its penetration capability. But the possibility can not be ruled out that big and heavy pieces up to several kilos can get thrown hundreds of meters sideways and thereby hit personnel, with impact and cut injuries as a result! These two tests are not sufficient enough to draw conclusions about the risks of injuries for personnel at RBS 17 firings.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182