Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Development of a model for simulation of gas concentration inside a building.

Development of a model for simulation of gas concentration inside a building. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hallander Jon
Ort: Umeå
Sidor: 57
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0980--SE)
Nyckelord Deposition, indoor concentration, well-mixed, multi-room model, gas diffusion, flow profile, inomhuskoncentration, flerrumsmodell, gasspridning, flödesprofil
Sammanfattning Laboratorieexperiment har utförts med instrumentet RAPID (Bruker) för att jämföra prestandan med ett tidigare utvärderat instrument OPAG 22 (Bruker), för att addera mer spektra till instrumentbiblioteket samt för att få mer erfarenhet av instrumentet. Försök har genomförts med sju ämnen varav fyra (DIMP, TBP, GA, GF) kunde detekteras från uppmätt gasfasspektrum. De övriga tre ämnena (HN1, HN2, sesquisenapsgas) visade sig vara svåra att generera i gasfas. Detektionsgränsen för de detekterade ämnena är i området 0,1.2 mgm-3 om molntjockleken är 100 m och temperaturdifferensen mellan bakgrund och moln är 1oC. Det är ungefär en faktor 2-10 sämre än detektionsgränser erhållna med OPAG 22. Denna rapport innehåller också resultat från en studie av skenbar temperaturdifferens mellan luft och bakgrund för svensk terräng. Temperaturdifferensen är avgörande för passiv avståndsindikering och IR data har analyserats i spektralbandet 8-10 mikrom. Sannolikheten för att och 0,2 för skog. Två modeller som relaterar den skenbara temperaturen till väderparametrar presenteras; en baserad på linjär regression och en semiempirisk baserad på grundläggande fysikaliska principer. Den semiempiriska modellen överensstämmer bäst med mätdata och ger en avvikelse på 1-2 oC för de flesta fall.
Abstract Laboratory experiments using the instrument RAPID (Bruker) have been performed in order to compare the performance with one of the previously evaluated instrument, OPAG 22 (Bruker), to add more spectra to the instrument library and to gain more experience from the instrument. Seven different substances were tested and four of them (DIMP, TBP, GA, GF) were detected from the measured gas phase spectra. The other three (HN1, HN2, Sesqui mustard) turned out to be difficult to generate in gas phase. The detection limit of these substances is in the range of 0,1-2 mgm-3 with a cloud thickness of 100 m and a temperature difference between the background and the cloud of 1oC. This is about a factor 2-10 less sensitive than the detection limits achieved using OPAG 22. This report also presents results from a study of the apparent temperature difference between ambient air and the background in Swedish terrain. The temperature difference is crucial for passive remote detection and IR data have been analysed in the spectral band 8-12 microm. The probability for a temperature difference of 2oC or more was found to be 0,3 for cut grass and 0,2 for forest. Two models relating the apparent temperature difference to weather parameters are presented, one based on linear regression and one semi-empirical based on basic physical principles, the latter producing the best agreement with measurements giving a deviation of 1-2oC in most cases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182