Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Swedish EAPC Seminar on non-proliferation of WMD - new approaches needed for protection of forces and civilians.

Swedish EAPC Seminar on non-proliferation of WMD - new approaches needed for protection of forces and civilians. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Roffey Roger, Olofsson Marianne
Ort: Umeå
Sidor: 84
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0981--SE)
Nyckelord NBC, EAPR, NATO, massförstörelsevapen, exportkontroll, keminsatsstyrka, informationsövervakningssystem
Sammanfattning Ett seminarium hölls i Stockholm den 18-19 september 2003 på temat Ickespridning av massförstörelsevapen - nya möjligheter för skydd av trupp och civila. Seminariet organiserades på uppdrag av UD och Fö. Till seminariet hade representanter för NATO och EAPR (Euro Atlantiska Partnerskaps Rådet) inbjudits. En målsättning var att presentera utvecklingen inom NBC-området och undersöka möjligheterna för utökat samarbete mellan NATO och EAPR-stater när det gäller NBC-skydd. Programmet spände över ett brett område från beskrivning av den breddade hotbilden till exportkontrollmetoder, informationssystem för övervakning, utveckling av snabbinsatsstyrkor NBC samt utveckling rörande analysmetoder, medicinskt och fysiskt skydd. Seminariet undersökte ett antal vitala utmaningar inom NBC-området. Därtill diskuterades hot och risker samt praktiska metoder för att förbättra det internationella samarbetet för att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen. Idéer för framtiden var; - ökad medverkan från Partners i Alliansens NBC-skyddsinitiativ, - ökat informationsutbyte och ett eventuellt Partner deltagande i CBRN Batallion, - fortsatt samarbete på EAPR expertnivå inom arbetsgrupper, - mer frekventa möten för nedrustningsexperter - förbereda en större biologisk simuleringsövning
Abstract A seminar was held in Stockholm on the 18-19th of September 2003 on Non-proliferation of Weapons of Mass Destruction - New Approaches for Protection of Forces and Civilians. The seminar was organised on behalf of the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Defence. To the seminar representatives from NATO and EAPC (Euro Atlantic Partnership Council) were invited. One aim was to present developments in the CBRN area and explore possibilities for enhanced cooperation between EAPC countries and NATO countries in the area of CBRN protection. The program covered a wide area from describing the wider threat perception in the CBRN area to export control measures, information surveillance systems, developments concerning rapid response forces/teams, research and development on analytical methods, medical and physical protection. The seminar examined a number of key challenges in the CBRN area. Further defence related to CBRN risks and threats as well as

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182