Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulations of a network guided surface-to-air missile.

Simulations of a network guided surface-to-air missile. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Robinson John
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0986--SE)
Nyckelord Robot, missil, luftvärn, styrning, reglering, nätverk, målföljning, radar, missile, guidance, control, network, target tracking, radar
Sammanfattning Detta arbete behandlar några problem relaterade till styrning av luftvärnsmissiler med användandeav måldata från ett nätverk av sensorer. Vi studerar effekterna av begränsningar i datatakten och databehandlingstakten (tidsfördröjningar), samt fel i mätdata. Studien utförs i form av ett antal simuleringar av olika anfallsscenarier med en förenklad modell av en luftvärnsmissil. Olika typer av a målbanor studeras: Låghöjdsbana med konstant hastighet i rak linje samt kurvbana med konstant acceleration. I samtliga fall studerar vi speciellt effekten av att under den sista delen av jakten aktivera en inre (ideal) målsökare ombord på luftvärnsmissilen för att bestämma lämpliga värden på avståndetför överlämnande från nätverksbaserade målmätningar till mätningar baserade på inre målsökare.
Abstract This work treats some problems related to guidance of surface-to-air missiles (SAMs) using target data from a network of sensors. We study the effects of limited network data rate and processing speed (time delays) as well as errors in the measurements. The study is carried out in the form of a number of simulations of different missile-target engagement scenarios using a simplified but realistic model of a SAM. Different types target paths are studied; low altitude constant velocity straight course and single high-g turn course. In all cases we study in particular the effect of using an (ideal) internal on-board target seeker during the final parts of the pursuit in order to determine values for a suitable hand-over range for switching from network based measurements to internal seeker based ditto.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182