Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

NBC GIS - exemple på användning av GIS i NBC-tillämpningar.

NBC GIS - exemple på användning av GIS i NBC-tillämpningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bergman Ronny, Burman Jan, Edlund Christina, Lidström Kenneth, Moberg Jan-Olov, Westman Sune
Ort: Umeå
Sidor: 19
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0993--SE)
Nyckelord NBC, GIS ArcView, tjänster, mätstrategier, radioekologi, Irak, services, measurements strategies, radioecology, Iraq
Sammanfattning Metodiken att koppla samman och skapa nya verktyg och ny kompetens inom NBC-området i en GIS-miljö kallas NBC GIS. Den ger möjligheter till tydligare beskrivning och analys av effekter i situationer där hälso- eller miljöfarliga agens sprids i omgivningen. Huvudsyftet med rapporten är att analysera och exemplifiera uppbyggnaden av verktyg inom NBC GIS för beskrivning och studium av konsekvenser för hälsa och miljö såväl som samhällets sårbarhet relaterat till utsläpp av biologiska, kemiska eller radioaktiva ämnen. Rapporten ger också en bild av GIS-läget vid avdelningen. Tre exempleapplikationer har skapats. Det gäller i första fallet indikering i ett radioaktivt beläggningsfält samt tillförlitligheten i den beläggningsbild som indikeringsdata från definierade rutter ger. Det andra fallet visar prognoser rörande livsmedelsproduktionens förorening och sårbarhet på kort och lång sikt vid radioaktivt nedfall. Det tredje exemplet visar hur GIS använts för att, tillsammans med kartor, grafiskt presentera effekter av de N-, B-, C-händelser som tagits fram av FOI inom ramen för "Beredskap Irak".
Abstract This report delas with the methodology in linking models and data in a GIS environment, known as NBC GIS, thus generating new tools and new competence in terms of NBC applications. It provides a comprehensive overview and distinct analysis of effects in situations where agents involving health and environmental hazards are released to the environment. The main object of the present report is to analyse and exemplify the development of an NBC tool for the description and study of consequences for health and environment - as well as for societal vulnerability - when it comes to the release of biological, chemical or radioactive agents. The report also indicates the state of development of the GIS capability at the department. Three exemplifying applications are presented. The first case concerns exposure measurements in an area exposed to radioactive deposition, and the reliability in calculated deposition patterns emanating from using data from exposure measurements along specified routes in the air or on the ground. The second case touches the subject of prognoses on short- and long-term contamination and vulnerability regarding the food production in the case of radioactive deposition. Finally, the third case shows in what way GIS is applied in preparedness activities in which effects of certain class N, B and C events are graphically mapped. The latter case describes work generated by FOI as part of the project "Preparedness Iraq".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182