Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie inför sanering av dockor och tillhörande förtunnlar inom Ostkustens marinbas.

Förstudie inför sanering av dockor och tillhörande förtunnlar inom Ostkustens marinbas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Waleij Annica, Qvarfort Ulf, Ragnvaldsson Daniel
Ort: Umeå
Sidor: 21
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0994--SE)
Nyckelord Sanering, förtunnlar, dockor, frysmuddring, remediation, foretunnels, dry docks, freeze dredging
Sammanfattning På uppdrag av Försvarsmakten har FOI NBC-skydd, i samråd med MCN (Marksaneringscentrum Norr), genomfört en förstudie med syfte att studera förutsättningar och begränsningar med olika saneringsalternativ för förtunnlar och dockor inom Ostkustens marinbas. I en förtunnel har försök med den s.k. FriGeo-tekniken gjorts, vilket innebär bärgning av sediment med frysteknik. I Docka 1 gjordes uttag av betongprover på representativa väggytor som behandlats på något av följande sätt; genom tvättning med vatten med högtryckstvätt, dammsugning eller på obehandlad yta. Resultaten från undersökningen visar att sedimenten i samtliga förtunnlar bör saneras och tas om hand. Det konventionella tillvägagångssättet för upptag kan vara slamsugning alternativt grävning och torrläggning av förtunnlarna. FriGeo-metoden /frysmuddring) utgör ett alternativt upptagssätt. Oavsett val av upptagsmetod måste sedimenten avvattnas och vattnet tas om hand (filtreras) före återförande till recipienten. Ekonomiskt bör hela saneringen genomföras i en följd eftersom etableringskostnaderna är relativt höga. Transport till SAKAB utgör troligen det enda realistiska alternativet för omhändertagande. En sanering av golv och väggar i de olika dockorna bör föregå en sanering av sedimenten i förtunnlarna. Någon fullständig sanering av väggytorna verkar inte vara möjlig med de metoder som undersökts i förstudien. Den mest realistiska metoden torde vara dammsugning. För detta ändamål anlitas en saneringsfirma. Vid en sanering bör även bullerabsorbenterna bytas ut och sändas för destruktion då resultaten tyder på att adsorberar en viss halt av de analyserade föroreningarna.
Abstract On behalf of the Swedish Armed Forces, FOI NBC-skydd and MCN (the North Sweden Soil Remediation Centre) have jointly conducted a feasibility study regarding methodology for remediation of the foretunnels and dry docks at the Muskö Naval Base. In one of the foretunnels, the so-called FriGeo Technique has been employed, i.e. polluted sediments are removed by freeze dredging. In dry dock 1 concrete samples were taken from wall surfaces previously treated in one of the following ways; washing under pressure, vacuum-cleaning or no treatment at all (control surface). The results of the investigation showed that the sediments require remediation. A conventiona course of action could be that of dredging or excavation and emptying of the foretunnels; an alternative could be that of employing the FriGeo-technique. In any case, the sediments will need to be dewatered and the water filtrated prior to returning to the recipient. For economical reasons, the remediation measures taken should be in sequence, since the costs for equipment set ut are relatively high. The transportation fo the dewatered sediments to SAKAB is probably the only realistic method for final treatment. Prior to remediation of the foretunnels, walls and floors of the dry docks will need to be cleaned, preferably by the use of a vacuum-cleaner. The noise absorbents should also be replaced at this point.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182