Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av mikrovågskretsar för förenklade radarmottagare.

Utvärdering av mikrovågskretsar för förenklade radarmottagare. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustafsson Andreas, Ferrer Isabel, Nilsson Tony, Samuelsson Carl, Alfredson Mattias, Malmqvist Robert
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0997--SE)
Nyckelord styrbara aktiva rekursiva filter, spegelfrekvensundertryckande blandare, förenklad radarmottagare, mottagararkitektur, MMIC, nedblandningssteg, frekvenshoppande, tunable active recursive filter, image rejection mixer, down-converting stage, reduced complexity radar receiver agile
Sammanfattning Under de senaste åren har det på FOI bedrivits forskning inriktad mot metoder för att förenkla dagens radarmottagare. En målsättning har varit att reducera antalet nedblandningssteg i mottagarna för frekvenshoppande radarer och därigenom reducera mottagarnas storlek, komplexitet och kostnad. En mottagare baserad på endast ett nedblandningssteg ställer kravet på mottagarens spegelfrekvensundertryckande filter att det är momentant smalbandigt samtidigt som det kan förflytta sig över hela den önskade radarbandbredden. Detta förutsätter ett styrbart filter. För att uppnå en tillräckligt hög undertryckning av oönskade störsignaler kan ett sådant filter kombineras med en spegelfrekvensundertryckande blandare. Den här rapporten behandlar bakgrunden för arbetet med förenklade mottagare. Exempel på framtagna lösningar presenteras. I kapitlet diskussion behandlas möjligheterna för våra idéer och ett förslag presenteras på hur en radarmottagare, baserad på en integrerad krets, lämpligen ska designas. Slutligen listas publikationer från FOI inom området.
Abstract Research focused on methods to reduce radar receiver complexity and size has been going on at FOI. The main goal has been to reduce the number of down-converting stages in frequency hopping radar receivers with a large bandwidth and thereby reduce the receiver complexity and size. A receiver based on only one down-converting stage set the demands on the image rejection filter to be narrow band, but also agile over the whole radar bandwidth. The filter must therefore be tunable. To get sufficiently high image rejection a tunable filter could be combined with an image rejection mixer. This report describes the background of the research focused on methods to reduce radar receiver complexity and size. Examples of manufactured circuits are presented. In the discussion chapter the possibilities for our ideas are treated and we proposed a one -chip radar receiver chip solution. The report is concluded with a list of publications by FOI in the field.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182