Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie - Systemvärdering SAT i NBF-perspektiv.

Förstudie - Systemvärdering SAT i NBF-perspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Klum Peter, Bohman Lars, Nelsson Claes, Rahm Jonas, Ousbäck Jan-Olof, Hallberg Tomas, Olsson Gustaf, Andersson Camilla, Wigren Christer
Ort: Linköping
Sidor: 61
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1009--SE)
Nyckelord signaturanpassningsteknik, SAT, scenarier, sensorer, telekrig, signaturer, radar, elektrooptik, IR, akustik, modellering, simulering, värdering, SiB, NBF, signature mangagment technologies, low observables, scenarios, sensors, electronic warfare, signature, radar, electro-optics, acoustics, modeling, simulation, assessment, urban warfare, network centric warfare
Sammanfattning Syftet med förstudien har framförallt varit att ge en inledande strukturering av signaturanpassningens roll i ett NBF-perspektiv samt att producera underlag som kan användas för att invisa framtida forskningsinriktning. Studien har bemannats med berörda projektledare i avsikt att öka kunskapen om det nätverksbaserade försvarets konsekvenser inom respektive kompetensområden. Rapporten redovisar en kartläggning av dimensionerande scenarier, sensorer och framtida sensornätverk, olika signaturanpassningstekniker samt en inventering och behovsanalys av värderingsverktyg. Avslutningsvis diskuteras signaturanpassningsteknikens roll vid internationella insatser, strid i bebyggelse och i ett generellt NBF-scenario samt de forskningsbehov som har identifierats. De nya scenarierna med en diversifierad sensorhotbild och skilda insatsmiljöer ställer krav på signaturanpassningstekniken att fungera multispektralt med adaptivitet till varierande bakgrunder. Behov av kunna ställa om till smygmod i kritiska lägen har accentuerats. De forskningsbehov som identifierats är. Att kunna effektvärdera signaturanpassningen i relation till andra skyddsåtgärder. Kunskapsuppbyggnad avseende bi- och multistatiska mikrovågssignaturer. Fokusering på styrbara ytor (material och konstruktionslösningar som medger en adaptiv signatur). Tekniker som medger snabb omställning mellan låg- och hög signatur. Signaturanpassade aperturer för skydd av sensorer. Modelleringsverktyg för att prediktera signaturer i nya miljöer.
Abstract The pilot study objectives were to ascertain preliminary ideas on how signature management technologies might contribute in a network centric warfare perspective, as well as to identify future research directions. Another purpose was to introduce project managers at FOI to the network centric warfare doctrine and to find the consequences in their area of expertise respectively. The report describes a survey of dimensioning scenarios, sensors and future sensor networks, different technologies for low observables and the need for assessment tools. Finally, the role of signature management technologies in different scenarios is discussed. The scenarios of interest have been international operations, urban warfare and a generalized network centric warfare scenario. Preliminary conclusions concerning the direction of future research are presented. The new scenarios, with a diversified sensor threat and varied operational environments, means new challenges for the signature management technology, such as multi spectral solutions and adaptability to different backgrounds. The need for a convertible low signature mode in exposed situations was emphasized. Some research areas that have been identified are: Assess signature management technologies in relation to other protective measures. Bi- and multi static radar signatures. Adaptive surfaces (materials and constructions that allow an adaptive signature). Techniques that allow a fast change between high- and low signature. Signature management for protecting sensor apertures. Modeling tools to predict signatures in new environments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182