Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport radarsignaturprojektet 2001-2003.

Slutrapport radarsignaturprojektet 2001-2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nilsson Stefan, Rahm Jonas, Gustafsson Magnus, Gustafsson Nils, Rasmusson Johan, Zdansky Erik
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1012--SE)
Nyckelord RCS, radarmålarea, radarreflektivitet, markmålarea, bistatisk, radarmätning, mätmetodik, markspridning, mark-mål-växelverkan, diffus spridning, bistatisk spridningsmatris, radar cross section, radar reflectivity, ground cross section, bistatic, radar measurement, measurement methodology, ground scattering, ground-target interaction, diffuse scattering, bistatic scattering matrix
Sammanfattning Denna rapport är en kortfattad redovisning av den verksamhet och de avtappningar m.m. som gjorts inom ramen för radarsignaturprojektet under åren 2001-03. För mer detaljerad information om projektets arbeten hänvisas till de olika rapporter och memo som utgivits. Huvudmålet för projektet har varit att utveckla nya och förbättrade modelleringsmetoder för beräkning av radarmålarea. Arbetet har stöttats av experimentella mätningar, vid bl.a. FOls mätplats Lilla Gåra. Ett viktigt fokus för projektet har varit att ta fram modelleringsmetoder som beaktar radarvågornas interaktion mellan mark och objekt. Denna växelverkan kan ge signifikanta bidrag till den totala radarmålarean för ett markobjekt. För att kunna modellera detta bidrag krävs kunskap om hur olika marktyper sprider radarvågen, och man måste således bestämma den s.k. bistatiska spridningsmatrisen. För att validera modelleringsmetoderna krävs noggranna kontrollerade mätningar. Projektet har därför under 2003 tagit fram underlag till en ny mätfacilitet - den s.k. "bistatiska mätbågen" - som FOls verkstad konstruerat. Den finns nu vid Lilla Gåra där inledande bistatiska mätningar redan genomförts. Under 2003 startades ett 3-årigt CEPA-projekt (Sve, Spa, Eng, Tys, Ita) där medlemmar från radarsignaturprojektet medverkar. Sverige är ordförande för CEPA-projektet som leds av Jonas Rahm. Det 3-åriga projektet syftar till grundläggande förståelse av mål-bakgrundsinteraktionen.
Abstract This report is a short account of the activities, outputs etc, of the radar signature project in the years 2001-2003. For more detailed information about the activities we refer to the various issued reports and memos. The main goal of the project has been to develop new and improved modelling methods for radar cross section calculations. The work has been supported with measurements at the FOI site at Lilla Gåra. An important focus for the project has been to develop modelling methods which take into account the interaction of the radar waves with the ground and targets. This interaction can give a significant contribution to the total radar cross section of a ground object. To be able to model this contribution, knowledge is needed of how different ground types scatter the radar wave in different directions and at different frequencies - one thus has to determine the so-called bistatic scattering matrix. In order to validate the modelling methods, carefully controlled measurements are needed. The project has therefore in 2003 produced the basis for a new measurement facility - the so-called "bistatic measurement arch" - which has been designed and manufactured in the FOI workshop. It is now to be found at Lilla Gåra and preliminary bistatic measurements have already been carried out. In 2003 a three-year CEPA-project was initiated (Swe, Spa, Eng, Ger, Ita) where members of the radar signature project are taking part. Sweden chairs the project, with Jonas Rahm as chairman. The project aims at a basic understanding of the target-background interaction.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182