Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Icke akuta effekter - slutrapport från en förstudie.

Icke akuta effekter - slutrapport från en förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Leffler Per
Ort: Umeå
Sidor: 40
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1014--SE)
Nyckelord NBC-agens, mutation, tumör, fortplantningsstörning, hormonstörning, nervstörning, immunstörning
Sammanfattning Svensk personal i Försvarsmakten verkar numera i stuationer som motsvarar ´stridens efterfas´. Detta innebär en förändrad och vidgad hotbild med avseende på möjliga exponeringar. Fokus för skadespektrum förflyttas därför från klassiska akuteffekter (död m.m.) mot icke-akuta effekter. De icke-akuta skadeeffekter som riskeras omfattar mutationer, tumörer, fortplantnings- och hormonstörningar, immunförsvarsstörningar samt funktionsstörningar i nervsystem och utsöndringsystem karakteriserade av latenstider omfattande månader till år före symptomdebut. En rad frågor aktualiseras vars svar måste sökas genom riktad forskning. Dessa frågor är: - Vilka icke-akuta effekter är relevanta för totalförsvaret? - Vilka exponeringskombinationer är av betydelse för icke-akuta effekter? - Vilka mekanismer genererar icke-akuta effekter? - Vilka tolkningstekniker är lämpliga för data om icke-akuta effekter? Företrädesvik söks svaren genom en blandning av interna FOI-projekt och genom forskning i nätverk där kunskaper från den civila sektorns universitet och myndigheter anpassas till totalförsvarets behov. På kort sikt kan projektet dels bidra till ökad förståelse om vilka expoenringsfaktorer (NBC-agens) som är möjliga orsaker till icke-akuta effekter i relevanta exponeringsmiljöer, dels ge ledtrådar till vilka krigs- och katastrofzoner som är särskilt farliga med avseende på sådana exponeringsfaktorer. På lång sikt kan projektet generera forskningsprojekt angående anpassat tekniskt och/eller medicinskt skydd.
Abstract Swedish military personnel are today mainly involved in situations corresponding to the aftermath of battles. This means an extended threat concerning possible exposures to all NBC agents, not only warfare agents. Hence, the focus will shift from classical acute effects (e.g. trauma and death) towards non-acute effects. These comprise mutation, tumour, disturbances in reproductive, immune defence, hormonal, nerve, and excretory functions. A line of questions arises that can be answered by directed and focussed research: - Which non-acute effects are relevant for the Swedish defence? - Which combined exposures to agents are significant for non-acute effects? - Which mechanisms are involved in the generation of non-acute effects? - Which measurements are applicable for non-acute effects? - Which methods for interpretation are suitable for non-acute effects? Preferably, these questions can be answered by FOI directed research in cooperation with civilian institutions. In the short term, the project can partly increase the understanding of which NBC agents that are possible causes to non-acute effects and partly give clues to what zones of war or catastrophe that are particularly hazardous. In the long term, new contributions to technical and medical protection can be generated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182