Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

B-sanering : saneringseffekten hos CASCAD, E-95 och hetvatten på bakterier, virus och sporer : ett första försök.

B-sanering : saneringseffekten hos CASCAD, E-95 och hetvatten på bakterier, virus och sporer : ett första försök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Abd Hadi, Claesson Ola, Ericsson Solveig, Forsman Mats, Thorpsten Jerker
Ort: Umeå
Sidor: 22
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1016--SE)
Nyckelord B-sanering, färgsystem, E-95, CASCAD
Sammanfattning FOI NBC-skydd har under en följd av år på uppdrag av FMV studerat sanerbarheten hos olika i försvaret förekommande färgsystem avseende C-agens. För att samla erfarenheter har en första försöksserie med sanering av B-agens genomförts. Similisubstanser för tre typer av B-agens användes; bakterier (Erwinia herbicola), virus (MS2 fag) och sporer (B. subtilis). Sanering skedde med den finska emulsionen E-95 och med det kanadensiska CASCAD. Den utrustning som användes samt användningssättet var de som är reglementerade eller rekommenderade av tillverkarna. Hett vatten användes som referens. Färgsystemen representerar de olika system som används inom försvarsmakten. Resultaten gjorde att en andra försöksserie genomfördes, inkluderande provtagning på det första spolvattnet. Serie 2 utfördes med två similiämnen för sporer (B.subtilis och B. thuringiensis). Avspolning med vatten reducerar antalet organismer på färgplattorna. Dock tyder resultaten från försöksserie 2, till skillnad från försöksserie 1, på att inte alla organismer spolas bort. Försöksserie 2 visar att användning av en saneringskemikalie har en viss reducerande effekt av mängden organismer på plattorna. Ingen signifikant skillnad erhölls mellan CASCAD och E-95. Inga organismer återfanns i vattnet från avspolningen av saneringsmedlet. Alla färgsystem uppvisade samma sanerbarhet. Den i försöken tillämpade metodiken och de använda similiämnena verkar användbara för undersökningar av detta slag. Ett första försök indikerar att RSDL(r) inte har någon avdödande effekt på B. subtilis.
Abstract FOI NBC Defence has carried out several trials on the decontamination efficiency of C agents for different paint systems used by the Swedish defence forces. In order to gain experiences a first trial on the decontamination of B agents has been undertaken. Simulants of three B agents were used; bacteria (Erwinia herbicola), virus (MS2 fag) and spores (Bacillus subtilis). Decontaminants were the Finnish E-95 and the Canadian CASCAD. The equipment used and the handling of this was according to specification. Hot water was used as a reference. The paint systems used are representative of the systems used by the defence forces. The results necessitated a second test series, including sampling from the first water used for flushing. This series used two simili substances for spores (B.subtilis and B.thuringiensis). Flushing with water reduces the number of organisms on the plates. Serie 2 shows, however, that not all organisms can be flushed away, although serie 1 indicated they could. Serie 2 shows that the use of decon chemicals gives a further reduction of organisms on the plates, with no difference in efficiency between CASCAD and E-95. No organisms were found in the water used for the second flushing. There were no differences in decontamination efficiency between the paint systems used. The methodology and simili substances used in the study seem to be applicable to studies of this kind. A preliminary test indicates that RSDL(r) could not eliminate B.subtilis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182