Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Störning av navigeringssystem, slutrapport.

Störning av navigeringssystem, slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Boberg Bengt, Eklöf Fredrik, Pääjärvi Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1018--SE)
Nyckelord Störning, adaptiv lobformning, sensorfusion, GPS, INS, samverkan, simulering, jamming, adaptive beamforming, sensorfusion, GPS, INS, collaboration, simulation
Sammanfattning Denna rapport redovisar slutresultat från projektet störning av navigeringssystem. En första version av en simuleringsmiljö för robusta navigeringssystem har utvecklats i projektet. Simuleringsmiljön kan bland annat användas för att utvärdera telekrigsduellen mellan ett navigeringssystem och ett störsystem. Projektet har implementerat och analyserat robusta navigeringsalgoritmer. Speciellt har ett robust navigeringssystem baserat på GPS, tröghetsnavigering (INS) och en lobformande gruppantenn simulerats i komplexa störscenarion. I svåra störscenarion med många (luftburna) störare krävs dels ett störskydd i form av gruppantenn och lobformning samt fusion av information från GPS och tröghetsnavigeringssystem (INS). Olika navigerings- och lobformningsalgoritmer samt antenngeometrier har undersökts med simuleringar för störscenariot. Det krävs en väl genomtänkt störstrategi för att kunna störa ut ett robust navigeringssystem. För en GPS-mottagare finns likheter mellan ett störscenario och ett scenario i stads miljö med signalskuggningseffekter, vilket gör att navigeringsstrategier utvecklade för strid i bebyggelse går att använda för fallet med störning mot navigeringssystem. Resultat visar att samverkan mellan flera navigerande farkoster ökar navigeringsförmågan under svåra förhållanden som störning och strid i bebyggelse. Ett robust navigeringssystems kostnad, vikt, volym och effektförbrukning medför att endast ett fåtal plattformar utrustas med detta system. Samverkan mellan plattformar med olika funktioner och navigeringsprestanda kan emellertid kompensera för detta.
Abstract This report renders an account of final results from the project "Jamming of Navigation Systems". A first version of a simulation environment for robust navigation systems has been developed within the project. This simulation environment can, among other things, be used for evaluating electronic warfare duels between a navigation system and a disturbance system. The project has implemented and analyzed robust navigation algorithms. In particular, a robust navigation system, based on GPS, an Inertial Navigation System (INS), and a group antenna with beam forming has been simulated in complex scenarios. With difficult jamming scenarios containing many (airborne) jammers, both a jamming protection in the form of a group antenna with beam forming, and fusion of information from GPS and INS are required. Different navigation and beam forming algorithms together with different antenna geometries have been investigated by means of simulations in the jamming scenario. A carefully prepared jamming strategy is required in order to put a robust navigation system out of action. For a GPS receiver, there are similarities between a jamming scenario and the scenario that exists in an urban environment, with its effects of signal shadowing. This means that navigation strategies that have been developed for urban warfare also can be used in the situations where the navigation system is exposed to jamming. Results show that collaboration between several navigating vehicles increases the navigation ability under difficult circumstances, e g jamming and urban warfare. The high cost, weight, volume, and power consumption of a robust navigation system imply that only few platforms are equipped with such systems. Collaboration between platforms with different abilities and levels of performance can, however, compensate for this.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182