Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Towards a framework for airborne EO/IR surveillance. An introduction to simultaneous localisation and map building.

Towards a framework for airborne EO/IR surveillance. An introduction to simultaneous localisation and map building. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Skoglar Per, Ulvklo Morgan, Nygårds Jonas
Ort: Linköping
Sidor: 61
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1031--SE)
Nyckelord SLAM, lokalisering, navigering, EKF, SEIF, informationsfilter, informationsmatris, datafusion, autonoma system, UAV-övervakning, localisation, mapping, information filter, information matrix, data fusion, autonomous systems, UAV surveillance
Sammanfattning Behovet av autonom sensordatabehandling och sensorstyrning i spaning och övervakning med UAV:er ökar. En viktig fråga är hur man ska sammanväga aktuella bilddata med navigationsdata och tidigare inhämtad information på ett sätt som korrekt tar hänsyn till deras respektive osäkerheter. En annan viktig fråga är hur objekt i omgivningen ska representeras för att underlätta distribuerad sensordatafusion och informationsinhämtning med flera plattformar. Simultaneous Localisation and Map Building (SLAM) är en procedur där en lägesbeskrivning bestående av landmärken successivt byggs upp samtidigt som farkostens navigering stöttas. Utgångsläget är att en sensorplattform kan ha varierande kunskap om såväl sin egen position som spaningsområdet. Plattformens position och orientering samt landmärkenas position skattas fortlöpande med hjälp av farkostens navigeringssystem och observationer av landmärkena. Dessa kan vara såväl igenkända referensregioner från en databas som nya regioner. Ett antal metoder för att lösa SLAM-problemet har föreslagits i litteraturen. I denna rapport presenteras två metoder, EKF och SEIF. EKF SLAM baseras på det välkända Extended Kalman Filter och SEIF (Sparse Extended Information Filter) på informationsbeskrivningen av EKF. I SLAM blir den normaliserade informationsmatrisen i allmänhet mycket gles och SEIF-metoden utnyttjar detta genom att approximera informationsmatrisen. Den resulterande algoritmen blir då beräkningsmässigt betydligt effektivare jämfört med EKF. Rapporten avslutas med en diskussion om det framtida arbetet inom SLAM för multipla flygande plattformar utrustade med EO/IR sensorer samt hur en SLAM-arkitektur kan underlätta sensordatafusion.
Abstract The need for autonomous sensor data processing and sensor management in UAV surveillance and reconnaissance systems will increase. An important question is how to fuse sensor observations with prior information and navigation data, taking into account their associated uncertainties in an appropriate way. Another question is how to represent objects and landmarks in the environment in order to facilitate distributed data fusion and cooperative information gathering using multiple platforms. Simultaneous Localisation and Map Building (SLAM) is the process of concurrently building up a feature-based map of the environment and using this map to estimate the location of the platform. The platform starts in an uncertain or unknown location, with or without prior information about the environment. The position and orientation of the vehicle and the locations of landmarks (features) are estimated on-line with dead-reckoning and relative observations of the landmarks. A number of methods have been proposed for addressing the SLAM problem. In this report two methods are presented, EKF and SEIF. EKF SLAM is based on the well-known Extended Kalman Filter and SEIF (Sparse Extended Information Filter) SLAM is based on the information form of the EKF. In SLAM, the normalized information matrix is typically sparse and the SEIF method exploits this fact by approximating the information matrix. The resulting algorithm is much more computationally efficient than EKF SLAM. The- report ends with a discussion about future work on multi-vehicle SLAM with EO/IR-sensors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182