Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modelling of echo reduction by Alberich anechoic coatings.

Modelling of echo reduction by Alberich anechoic coatings. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ivansson Sven, Frenje Lund Lena
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1039--SE)
Nyckelord Riccatis metod, multipekspridning, finita differenser, genetisk algoritm, Riccati method, multiple scattering, finite differences, genetic algorithm
Sammanfattning Vågutbredning i skiktade fluid-solid medier utgör ett grundläggande forskningsområde inom undervattensakustiken. Ett flertal beräkningsmetoder har utvecklats och använts. Här applicerar vi Riccati-metoden, med rekursiv beräkning av reflektions- och transmissions-matriser, och finita differens metoden. Vi betraktar utvidgningen då skikten tillåts innehålla spridare periodiskt i gitterformation. Med Riccati-metoden hanteras multipelspridning från håligheterna genom att anpassa tekniker som utvecklats för elektronspridning och beräkningar av bandgap för foton- och fononkristaller. Med finita differens metoden hanteras multipelspridning från håligheterna automatiskt via periodiska randvillkor för en enhetscell. Som tilllämpning modellerar vi effekten av ekodämpande skikt av Alberich-typ. Gummiskikt med håligheter används för att omfördela normalt infallande ljudenergi i andra riktningar, varvid förluster uppstår på grund av anelastisk dämpning. Ändamålsenliga modelleringsverktyg har utvecklats, vilka medger uppskattning av den ekodämpande förmågan för beläggningar med olika typer av håligheter. Globala optimeringsmetoder används för att bestämma parametrar för beläggningar med god reflektionsdämpande förmåga över ett brett frekvensband. I ett exempel erhålls en ekoreduktion på 18 dB eller mer inom frekvensområdet 15-30 kHz.
Abstract Wave propagation in layered media is a fundamental topic in underwater acoustics. Several computational methods have been developed and used. Here, we apply the Riccati method, involving recursive computation of reflection and transmission matrices, and the finite differce method. We consider the extension when the layers are allowed to contain periodic arrays of scatterers. With the Riccati method, multiple scattering from the cavities is handled by adapting techniques developed for electron scattering and recent applications to band gap computations for photonic and phononic crystals. With the finite difference method, multiple scattering from the cavities is handled automatically by incorporating periodic boundary conditions for a unit cell. As an application, we model the performance of Alberich anechoic coatings. Rubber layers with cavities are used to redistribute normally incident sonar energy in the transverse direction, where it suffers losses by anelastic attenuation.Useful forward modelling tools are obtained, which allow evaluation of the anechoic effect of coatings involving different kinds of cavities. Global optimization techniques are used to design coatings with favourable anechoic performance over broad frequency bands. In one exemple, an echo reduction of 18 dB or more is achieved within the frequency band 15-30 kHz.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182