Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

From sensors to decision - towards improved situation awareness in a network centric defence.

From sensors to decision - towards improved situation awareness in a network centric defence. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jungert Erland, Ahlberg Jörgen, Carlsson Tomas, Fransson Jörgen, Klasén Lena, Silvervarg Karin, Grönwall Christina, Andersson Pierre, Folkesson Martin, Horney Tobias, Lantz Fredrik, Ulvklo Morgan
Ort: Linköping
Sidor: 46
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1041--SE)
Nyckelord frågespråk, beslutsstöd, måligenkänning, multisensordatafusion, ontologi, digital terrängmodell, laserradar, IR, CCD, bildbehandling, särdragsextraktion, signalbehandling, situationsanalys, query language, decision support, target recognition, multisensor data fusion, ontology, digital terrain model, laser radar, image processing, feature extraction, signal processing, situation awareness
Sammanfattning Det arbete som redovisas i denna rapport behandlar ett informationssystem för måligenkänning. Informationssystemet omfattar ett frågespråk för heterogena sensordatakällor. För närvarande arbetar informationssystemet mot fyra olika sensortyper, dvs laserradar (skannande och gated viewing), IR och CCD. Metoder för analys av sensordata från dessa tre sensorer har också implementerats i systemet. Frågespråket, som kallas SigmaQL, innefattar stöd för sensordatafusion och kan arbeta mot sensordata på ett sensordataoberoende sätt. Den senare aspekten stöds av en ontologi och dess kunskapssystem. Informationssystemet är också försett med ett kraftfullt visuellt användargränssnitt som tillåter användaren att ställa frågor till systemet på enkelt sätt genom sensordataoberoendet. Ett av syftena med SigmaQL är att ge stöd för situationsanalys och av detta skäl pågår också arbete med ett delsystem med sådan funktionalitet. För att ge ytterligare stöd till situationsanalysen pågår också utveckling av en metod för generering av en högupplösande terrängmodell med hjälp av laserradardata. Avsikten med denna terrängmodell, som har en symbolisk representation, är att effektivt kunna söka efter olika former av terrängstrukturer, t ex olika hinder, som kan vara svåra att hitta med traditionella metoder. Rapporten utgör slutdokument för projektet ISM avseende forskning genomförd 2001-2003.
Abstract The work described in this report concerns an information system for target recognition. The information system includes a query language for heterogeous sensor data sources. Currently the information system works on four sensor types, i.e. laser radar (scanning and gated viewing), IR-camera and CCD. Methods for analysis of data from these sensor types have been implemented as well. The query language, called SigmaQL, includes means for sensor data fusion and sensor data independence. The latter aspect is supported by means of an ontology and its knowledge base. The information system is also equipped with a powerful visual user interface that allows the users to apply their queries in a simple way that is due to the sensor data independence concept. One of the main purposes with SigmaQL is to support situation awareness and for this reason a subsystem including means for this is being developed. To improve the aspects of situation awareness the information system includes means for generation of a terrain model with a very high resolution. A further purpose of the terrain model is to allow determination of various terrain features that generally are difficult to identify in traditional terrain models. The data used for the determination of the terrain model comes from the laser radar system. This report concerns the research within the ISM project performed during 2001 through 2003.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182