Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskning inom framtida radarsystemteknik 2001-2003. Slutrapport projekt AMALIA.

Forskning inom framtida radarsystemteknik 2001-2003. Slutrapport projekt AMALIA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Erickson Roland (ed.), Carlegrim Börje, Grahn Per, Gustafsson Andreas, Huss Lars-Gunnar, Nelander Anders, Pettersson Lars, Pohl Anna
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1043--SE)
Nyckelord antenn, gruppantenn, konform antenn, mottagare, radar, flerfunktionsradar, antenna, phrased array, conformal antenna, receiver, radar, multi function radar
Sammanfattning Rapporten sammanfattar verksamhet och resultat från ett treårigt forskningsprojekt, inriktat på radarsystemteknik i mikrovågsområdet. Forskningen har fokuserats mot att studera realiserbarhet och tillämpbarhet av mycket kompakta aktiva gruppantenner för radarapplikationer. Konceptet bygger på starts integration av antenn och bakomliggande elektronik i en tunn flerlagerstruktur, s.k. smart-skin. Tillämpningsområden inkluderar flerfunktionsradar på stridsflygplan, UAV och fartyg, fordonsburen radar, m fl. Projektets resultat visar på möjligheter att reducera volymen och komplexitet i antennens mottagarelektronik och byggsätt vilket pekar på att väsentliga kostnadsreduktioner för tekniken bör vara möjliga i framtiden. Slutsatserna bygger bl a på framtagandet och utvärderingen av en liten konceptdemonstrator som utvecklats inom projektet. Utvärderingen uppvisar god överensstämmelse med förväntade resultat. För att studera möjligheterna att utöka antenners täckningsområde och förbättra omvärldsuppfattningen har metoder att utforma antenner konformt dvs utmed en krökt yta studerats. Verksamheten har koncentrerats på att bygga upp analys- och syntesmetoder för att ge en grund för framtida studier av konforma antenner. Systemutformning och signalbehandling har studerats för att undersöka tillämpbarheten av tekniken. Verksamheten har studerat metoder och algoritmer för signalbehandling för radar- och multifunktionssystem med digitala gruppantenner. Verksamheten har också utvecklat olika systemkoncept och spelkort. Arbetet har bidragit till utformning av försvarets framtida sensor- och ledningssystem
Abstract This report summarizes activities and results of a three year research projekt directed towards techniques for microwave radar systems. The focus has been on implementation and application of very compact active array antennas for radar. The concept is based on a tight integration of the antenna elements and feed electronics in a tie structure - a so called Smart Skin with applications such as multipurpose radars for fighter airplanes, UAV, land vehicle radars, ships etc. The result shows that it is possible to reduce complexity and volume of the feed electronics as well as architecture of the array antenna, potentially making the technique more affordable in the future. These condusions are based on the design and experimental evaluation of a small concept demonstrator. The evaluation shows excellent agreement with expected results. To investigate the possibilities to enhance the area of coverage, with the objective to improve the situation awareness, methods to design conformal antennas have been studied. Focus has been on developing methods for analysis and synthesis for future studies of conformal antennas. System design and signal processing have been studied in order to investigate applications of the technique. The research has focused on methods and algorithms for signal processing for radar and multifunction systems using digital beam forming array antennas. Various system concepts have also been developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182