Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av CMMS-konceptet med fokus på Kunskapsanskaffning (KA) och Kunskapsbearbetning (KE).

Analys av CMMS-konceptet med fokus på Kunskapsanskaffning (KA) och Kunskapsbearbetning (KE). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mojtahed Vahid, Garcia Lozano Marianela, Ulriksson Jenny, Lundgren Mårten
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1049--SE)
Nyckelord CMMS, kunskapsanskaffning, kunskapsbearbetning, konceptuella modeller av militära operationer, modellering och simulering, konceptuell modellering, FDMS, CMMS, knowledge acquistion, knowledge engineering, conceptual models of the mission space, modelling and simulation, conceptual modelling, ontology, FDMS
Sammanfattning CMMS är konceptuella beskrivningar eller modeller av militära förlopp. Det är den första nivåns abstraktion av verkligheten och är tänkt att fånga in karaktäristiska detaljer i problemrymden. CMMS konceptet består även av verktyg för utveckling och återanvändning av de konceptuella modellerna, ett gemensamt bibliotek för förvaring av dessa, samt standarder för inhämtning och integrering av kunskap. En konceptuell modell skall vara ett verktyg för kommunikation mellan modellerare, systemutvecklare, domänspecialister och slutanvändare. Det främsta motivet för konceptuell modellering är att i ett tidigt skede av ett projekt fånga upp eventuella missförstånd. Under 2003 har arbetet i FOI:s CMMS-projekt fokuserat kring kunskapsanskaffning och bearbetning d.v.s. KA/KE-processen. I samband med detta har även språk- och verktygsfrågan berörts. Dessa tre områden har en naturlig koppling med varandra genom att alla tre samtidigt behövs för att kunna kartlägga de tidiga faserna i utvecklingsprocessen av CMMS. I denna rapport har vi försökt att redogöra för dessa begrepp. KA-delen diskuteras utförligt med ett antal metodologier som kunskapsanskaffare kan ha till sin hjälp. Medan KE-delen berör riktlinjer och rekommendationer för hur kunskapsbearbetningen kan gå till inom ramen för CMMS. Till skillnad från KA/KE behandlas Språk och Verktyg väldigt översiktligt i denna rapport.
Abstract CMMS is about conceptual descriptions and models of military operations. It is the first level of abstraction when describing reality and aims to address characteristic details of the problem space. The concept of CMMS consists not only of conceptual models but also of tools for their development and reusability, a common library to store them, and standards for acquisition and integration of knowledge. Conceptual models are supposed to act as a bridge in the communication between modellers, system engineers, domain specialist and end users. The foremost reason for using conceptual modelling is to catch misunderstandings early in the development processes. The project´s work during 2003 has focused on the concept of knowledge acquisition and knowledge engineering i.e. the KA/KE process. In conjunction to this, issues related to the problem domains; language and tools have been addressed. These three domains have a natural connection to each other in the way that they all are needed in order to map the early phases of the CMMS development process. The part of KA is discussed thoroughly together with some methodologies for knowledge acquisition. The KE part describes guidelines on knowledge engineering in a similar manner while the language and tools chapters are only briefly discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182