Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multisensormålsökare IR/mm, slutrapport.

Multisensormålsökare IR/mm, slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlsson Leif, Andersson Thord, Ferrer Isabel, Gustafsson Andreas, Huss Lars-Gunnar, Karlsson Mikael, Lauberts Andris, Leijon Stig, Lindström Staffan, Molin Sara, Nygårds Jonas, Näsström Fredrik, Pettersson Lars, Svedin Jan
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1054--SE)
Nyckelord multisensorteknik, målsökare, datafusion, IR, mm-våg, mätsystem, störning, multisensortechnique, missile seeker, datafusion, mm-wave, measuring system, countermeasures
Sammanfattning Multisensorteknik och datafusion för målsökare har studerats på FOI (FOA) sedan 1993. Orsaken var det ökande internationella intresset för området och problemet med att då sekretessen inom målsökarområdet är mycket hög var och är det fortfarande svårt och i vissa fall omöjligt att få information om moderna internationella målsökare och deras funktion. Nuvarande projekt har pågått i 3 år och visar på möjligheter för en sådan målsökare som utnyttjar kombinationen stirrande IR- och stirrande mm-vågssensorer för markmålstillämpningar. Inom projektet har vi tagit fram ett mät- och signalbehandlingssystem bestående av de båda sensorerna placerade på en styrbar plattform och en signalbehandlingshård- och mjukvara. Systemet har använts både för datainsamling i realtid samt för verifiering och demonstration av målsökarfunktioner i nära realtid. I rapporten beskrivs möjligheterna för autonom upptäckt och klassificering med ingående sensorer. En traditionell målsökare följer ett mål med en sensor som är låst på målet. Trackern i vår målsökare följer många mål samtidigt, med information från flera olika oberoende sensorer, som dessutom inte behöver vara samlokaliserade. Detta koncept medger att på varje målspår måligenkänningsmetoder kan appliceras och flertalet enklare skenmål sållas bort. Avhakning med t.ex. facklor och remsor blir då betydligt svårare att åstadkomma, vilket i kombination med multipla sensorer för målinmätning ger ett mycket svårstört system.
Abstract At FOI (FOA) we have been studying multisensor technique and datafusion for missile seekers since 1993. The reason for starting this research was the increasing international interest in the area and the problem with the high secrecy. It was and is still very difficult and sometimes impossible to get any information on international seekers and their abilities. The current project has been going on for 3 years and shows the possibilities for a seeker that uses IR- and mmwave sensors for ground target applications. We have developed and produced a measurement- and signal processing system consisting of the two sensors, a steerable platform and hard- and software for the signal processing. The system has been used for data collection in real-time and for validation and demonstration of seeker functions in near real-time. In the report the possibilities with autonomous detection and classification are described. A traditional missile seeker tracks one target with one sensor that is locked on the target. The tracker in our seeker tracks several targets at the same time with information from several independent sensors, which don´t need to be co-located. This concept allows you to apply target identification methods on every track and most simple decoys can be detected this way. Deception with i.e. flares and chaff is then more difficult to achieve, which in combination with multisensors for target tracking gives you a system that is very hard to deceive.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182