Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Contribution of a motion cueing system to helicopter flight simulation.

Contribution of a motion cueing system to helicopter flight simulation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Levin Britta
Ort: Linköping
Sidor: 81
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1055--SE)
Nyckelord rörelsesystem, motion system cueing
Sammanfattning Anskaffning av träningsutrustning för Nordisk Standard Helikopter har påbörjats. Denna litteraturstudie syftar till att värdera i vilken utsträckning ett rörelsesystem bidrar till simulering av helikopterflygning. Målsättningen är att utröna möjligheterna till att bibehålla hög och avsedd träningseffekt genom att använda en tekniskt något förenklad simulator, varför arbetet primärt fokuseras på konsekvenserna av att utelämna rörelsesystemet. En bakgrund ges till människans psykofysiologiska reaktioner orsakade av rörelse, aspekter på träning samt flygsimuleringsteknik. Resultat av tidigare och pågående forskning diskuteras. Människan har en utmärkt förmåga att anpassa sig till rådande omständigheter och kan om uppdraget så kräver ändra sitt beteende under manövrering. Det finns inga klara bevis som stödjer kravet på rörelseinformation för att kunna genomföra specifika uppdragstyper. För vissa typer av manövrar och under speciella förutsättningar har man dock sett tydliga fördelar med rörelseinformation. Givet det faktum att de flesta moment som genomförs i en simulator inte kräver rörelseinformation borde det vara möjligt att fördela en ansenlig del av träningen till utrustningar utan rörelsesystem. En rekommendation om användning av träningsutrustning ges.
Abstract The acquisition of training media for the Nordic Standard Helicopter is in progress. The objective of this study is to assess the contribution of a motion cueing system to helicopter flight simulation. The goal is to determine the feasibility of maintaining high and intended training efficiency using a technically somewhat simplified training simulator, thus the primary focus is the consequences of excluding the motion system. An introduction is given to psychophysiological reactions in humans as a result of motion, as well as aspects of training and flight simulation technology. The results from previous and present research on motion systems are discussed. Humans have an excellent ability to adapt to the present situation and will if needed change the control behavior in order to meet the mission objectives. There is no strong evidence supporting the need for motion to perform specific mission types. However, the addition of motion has shown significant benefits for certain kinds of tasks/maneuvers performed during particular conditions. Considering the fact that most tasks performed in a simulator are not critical to motion, it should be possible to distribute a substantial amount of training to non-motion simulators. A recommendation is given on use of training media.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182