Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

NätSim - En miljö för nätverksbaserad modellering och simulering.

NätSim - En miljö för nätverksbaserad modellering och simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eklöf Martin, Garcia Lozano Marianela, Moradi Farshad, Sparf Magnus, Ulriksson Jenny
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1067--SE)
Nyckelord Modellering och simulering, HLA, komponentbaserad M&S, Peer-to-Peer, JXTA, datorbaserad samverkan, CSCW, distribuerat resursutnyttjande, Modelling and simulation, HLA, component-based M&S, Peer-to-Peer, JXTA, computer-based collaboration, CSCW, distributed resource utilization
Sammanfattning Under 2002 och 2003 genomfördes ett projekt vid FOI med förkortningen NätSim ("Nätverksbaserad Modellering och Simulering"). En del av verksamheten 2002 utfördes i samarbete med projektet "Webbaserade HLAfederationer och Simuleringar", WebSim. NätSim-projektets främsta mål har varit att undersöka fördelarna med att kombinera Modellering och Simulering (MoS) med nätverk- och webb-teknologier och ta reda på hur detta påverkar våra sätt att modellera och simulera. Lämpliga metoder, tekniker och verktyg har identifierats, anpassats och utvecklats, i syfte att uppfylla målen. För att experimentera med framtagna produkter och verktyg, samt visa på fördelarna med dessa, utvecklades en prototyp till en webbaserad utvecklings- och exekveringsmiljö. Prototypens simuleringskärna baseras på HLA, och P2P-teknologi utnyttjas för hantering av distribuerade resurser samt för datorbaserad samverkan. NätSim-miljön kan användas för bl.a. komponentbaserad sammansättning och distribuerad exekvering av simuleringar. Samtliga MoS-aktiviteter kan dessutom utföras genom datorbaserad samverkan, det vill säga olika människor på olika platser kan tillsammans utföra aktiviteterna. Ett annat mål har varit kunskapsspridning om området. Detta genom bl.a. konferensbidrag, föreläsningar, samt genom att initiera uppbyggnad av ett nätverk av personer som arbetar inom området. Samtidigt har arbete påbörjats med att upprätta en infrastruktur (ett nätverkslabb) för att forska kring och studera nätverksbaserad MoS. Dessutom har samarbeten med UoH och internationella organisationer skapats.
Abstract During 2002 and 2003 a project was carried out at FOI with the short term NetSim ("Network Based Modelling and Simulation"). Some parts of the work 2002 were performed in cooperation with the project "Web-based HLA Federations and Simulations", WebSim. The foremost goal of the NetSim project has been to investigate the advantages of combining Modelling and Simulation (M&S) with network and web technologies and find out how this may affect our ways of modelling and simulating. Suitable methods, techniques and tools have been identified, adjusted to and developed, in order to fulfil the goals. To experiment with relevant methods and tools, and demonstrate the advantages of using those, a prototype of a web-based environment for development and execution was developed. The prototype simulation kernel is based on HLA, and P2P technology is used for management of distributed resources and for computer-based collaboration. The NetSim environment can be used for among others component-based simulation development and distributed simulation execution. Further on all activities can be performed using computer-based collaboration, i.e. people may, though located in different places, together perform the activities. Another goal has been to spread knowledge about the area. This has been accomplished through conference papers, lectures, and through initializing the creation of a network of people who work within the area. Also work has been started to develop an infrastructure (a network lab) for experimental research and studies regarding network based M&S. Moreover cooperation with universities and institutes has been established.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182