Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Constitutive model for Armox 500T and Armox 600T at low and medium strain rates.

Constitutive model for Armox 500T and Armox 600T at low and medium strain rates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nilsson Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1068--SE)
Nyckelord Pansarstål, konstitutiv modell, Johnson&Cook, Zerilli&Armstrong, armour steel, constitutive model, Johnson&Cook, Zerilli&Armstrong
Sammanfattning Höghållfasta pansarstål ger en hög nivå av skydd mot vapenverkan till en relativt låg kostnad och är ett intressant material för flyttbara skydd. Materialprovning är viktig både för att öka förståelsen om dynamiskt materialbeteende och för att kunna göra numeriska simuleringar av ballistiska förlopp. I den här rapporten presenteras försök utförda på Armox 500T och 600T, två höghållfasta pansarstål tillverkade av SSAB i Oxelösund, Sverige. Försöken har utförts vid olika töjningshastigheter och temperaturer och sedan har parametrarna i spänningsmodellen Johnson & Cook och två varianter av Johnson & Cook, föreslagna av Weerasooriya respektive Huang and Liang, och Zerilli & Armstrongs modell anpassats till experimentella data. För att kunna använda data insamlade efter att lokaliserad töjning uppträtt i provstavarna fotograferades proven under provförloppet och spänning och töjning korrigerades enligt den av Bridgman föreslagna korrektionen. Försök utfördes för att undersöka isotropin hos stålen och för att fastställa kvasistatisk flytspänning och brottspänning. Experimentella data anpassades till de olika modellerna enligt olika rutiner. De olika rutinerna gav olika resultat och dessa jämfördes och kontrollerades för att upptäcka ofysikaliskt beteende. När resultaten jämfördes visade sig påtagliga skillnader mellan modeller och rutiner. Resultaten från försöken jämförs med data i litteraturen. Både försöken och litteraturdata visar att höghållfasta martensitiska pansarstål har lågt töjningshastighetshårdnande vid medelhöga töjningshastigheter, ? < 1000/s, jämfört med exempelvis kvävelegerat stål.
Abstract Constitutive Model for Armox 500T and Armox 600T at Low and Medium Strain Rates High-hardness armour steels provide a high-performance protection at a relatively low cost and is an interesting material for movable shelters. Material testing is important both because of the need for understanding the dynamic material behaviour and as input in numerical simulations of ballistic events. In this report, experiments conducted on Armox 500T and 600T, two high hardness armour steels manufactured by SSAB in Oxelösund, Sweden. The experiments have been conducted at various strain rates and temperatures and the parameters in the strength models according to Johnson & Cook and variants of the Johnson & Cook proposed by Weerasooriya and Huang and Liang respectively, and Zerilli & Armstrong have been fitted to the experimental data. To be able to include data collected after necking, the neck was photographed during the test and stress and strain corrected according to Bridgman. Experiments were conducted to test the isotropy of the steel and quasi-static yield stress and rupture strength. The experimental data was fitted to the dynamic strength models following different fitting procedures. The different procedures give different results and these are compared and checked for unphysical behaviour. Plotting the results of all strength models and procedures show that the differences between different strength models and procedures are significant. The results from the experiments are to some extent compared with data found in the literature. Both the experiments and the literature shows that high-hardness martensitic armour steels have low strain-rate hardening at medium strain-rates, ? < 1000/s, compared to for example nitrogen alloyed steel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182