Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie - NBC i mark och vatten : transport, exponering, biotillgänglighet.

Förstudie - NBC i mark och vatten : transport, exponering, biotillgänglighet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglind Rune, Waleij Annica, Burman Jan, Tjärnhage Åsa, Sjöström Jan, Forsman Mats
Ort: Umeå
Sidor: 72
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1073--SE)
Nyckelord NBC-stridsmedel, miljöeffekter, spridning, transport, exponering, biotillgänglighet, NBC warfare agents, environmental effects, dispersion, exposure, bioavailability
Sammanfattning Spridning av N-, B- och C-ämnen samt besläktade ämnen och produkter kan utgöra ett akut och/eller långsiktigt hot mot människor och miljön, detta oavsett bakomliggande syfte och mål. I två tidigare genomförda litteraturstudier vid FOI NBC-skydd har miljöeffekter av kemiska och biologiska stridsmedel sammanställts. Syftet med föreliggande förstudie har varit att uppdatera ovan nämnda studier samt komplettera utredningen genom att inkludera nukleära stridsmedel (N). Arbetet har utförts som en litteraturstudie där uppgifterna om de olika ämnenas/mikroorganismernas egenskaper har hämtats från tillgänglig öppen litteratur. Möjligheterna för att genomföra fältförsök och kombinera dessa med matematisk modellering samt laboratorieförsök har också utretts. Målet har varit att ge förslag till forskningsuppgifter inför kommande år inom området.
Abstract Dispersion of N-, B- and C-agents can constitute an acute or long-term threath to humans and/or the environment, whatever the underlying purpose behind the release is. Two previous literature studies, performed at FOI NBC Defence, have investigated the environmental effects of chemical and biological weapons. The purpose of this report has been to update above mentioned studies, and include nuclear weapons (N) as well. The study has been performed as a literature study where the indata of the different substances and microorganisms has been gathered from available open literature. The possibilities for performing field studies and combining these with mathematical modelling have also been investigated. The overall goal has been to make suggestions for research in this field in the coming years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182