Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Automation och larm i marina system.

Automation och larm i marina system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Norlin Björn, Frenzel-Norlin Gunnel
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1082--SE)
Nyckelord automatik, larm, mental arbetsbelastning, situationsmedvetenhet, automation, alarms, mental workload, situation awareness
Sammanfattning Hur ett larm ska utformas beror i hög grad på systemets funktion i övrigt och hur man har använt sig av automatik. Denna rapport behandlar hur automatik kan användas för att underlätta operatörens arbete och därmed öka effektiviteten och säkerheten i systemet. Den vetenskapliga bakgrunden till resonemangen redovisas översiktligt. Den snabba tekniska utvecklingen diskuteras liksom olyckor och tillbud beroende på dålig människa-systemanpassning. MANPRINT - en metod för att säkerställa bättre människa-system-integration redan vid projektering och planering beskrivs. Några nyckelbegrepp som tas upp är mental arbetsbelastning, situationsmedvetenhet, systemtilltro samt "human error". För- och nackdelar med automatisering diskuteras. Informationspresentation tas upp som en mycket viktig del av ett automatiserat system. Slutligen diskuteras automatiseringens konsekvenser för personalen. Rekommendationer: Automatisera endast om det leder till dokumenterade systemförbättringar. Skapa genomskinliga system, med tydlig presentation av automatikens åtgärder. Använd adaptiva ("smarta") larmpaneler, där den vid varje tillfälle viktigaste informationen presenteras. Utbilda operatörerna specifikt för arbetet i det automatiserade systemet.
Abstract The design of an alarm is highly dependent on overall system function and how automation has been implemented. This report discusses how automation can be used to facilitate operators´ performance and thereby increase system effectiveness and safety. The scientific background to the discussion is briefly explained. The fast technological development is discussed as well as accidents and near accidents caused by "clumsy automation". MANPRINT - an approach to systems integration is presented. The key concepts discussed are: mental workload, situation awareness, trust and human error. Pros and cons of automation are discussed. Information display is presented as an important part of automation. Consequences of automation for the personnel are discussed. Recommendations: Use automation only if it results in documented improvements of the system. Create transparent systems, where clear communication about the automation´s behaviour is presented. Use adaptive ("smart") alarm displays, where only information most relevant to the situation is presented. Train operators specifically to perform well in the automated system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182