Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En analys av fel- och driftstörningsstatistik från eltransmissions- och eldistributionsnät i Sverige.

En analys av fel- och driftstörningsstatistik från eltransmissions- och eldistributionsnät i Sverige. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Holmgren Åke, Molin Staffan
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1090--SE)
Nyckelord elavbrott, störningsstatistik, statistiska analyser, transmissionsnät, distributionsnät, Power Outage, disturbances data, statistical analysis, Power Grids, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning I rapporten analyseras fel- och driftstörningsstatistik från eltransmissions- och eldistributionsnät i Sverige. Analyserna är främst inriktade mot att finna vilka som är de vanligaste orsakerna till att störningar uppstår, hur ofta och hur omfattande störningarna är. Vidare undersöks om det går att urskilja någon förändring över tid när det gäller antal störningar, storleken på störningar samt deras orsak. I rapporten beskrivs även datakällornas kvalitet och tillgänglighet. Slutsatsen från undersökningarna av störningsstatistiken från det svenska transmissionsnätet är att åska dominerar som störningsorsak. Vidare är det få störningar som ger upphov till s.k. icke-levererad energi, dvs. konsekvenser för slutförbrukare av elektrisk energi. När det gäller icke-levererad energi i förhållande till uttagen energi är denna mycket liten för den svenska transmissionsnätet, dvs. en god leveranssäkerhet under normala förhållanden. För Fortums distributionsnät i Stockholm är kabelfel den dominerande störningsorsaken. För båda de studerade näten gäller att konsumtionsbortfallens storlek, antalet störningar samt avbrottstidernas längd är av samma storleksordningar under den studerade perioden. Vi visar även att tiderna mellan inträffade störningar är exponentialfördelade. När det gäller analys av större störningar, dvs. störningar med stort lastbortfall och lång avbrottstid, konstaterar vi att deras storlek följer en potenslag.
Abstract In this report we analyse disturbance data from Swedish electric transmission and distribution grids. Under normal operating conditions lighting strikes are the main cause of disturbances in the Swedish national transmission grid. Further, there are only a few disturbances that lead to unserved energy. Also, the unserved energy in relation to the total amount of transmitted energy is extremely small. In the distribution grid of Stockholm, cable failures are the dominant cause of disturbance. For the studied transmission and distribution grids, unserved energy and the number of disturbances appears to be constant under the studied period. Finally, we demonstrate that the time between disturbances is exponentially distributed, and for the larger disturbances we show that the size follows a power law.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182