Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationspresentation under belastning - Slutrapport E7053

Informationspresentation under belastning - Slutrapport E7053 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eriksson Lars (Ed.)
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1095--SE)
Nyckelord informationspresentation, MSI, visuella gränssnitt, färgkodning, färgseende, spatial desorientering, visuellt flöde, G-belastning, 3D perspektiv presentation, blickriktning, ögonrörelser, MSI-utvärdering, systemutveckling, information presentation, visual interfaces, colour coding, colour vision, spatial disorientation, visual flow, G-load, 3D-perspective presentation, eye-point of gaze, eye movements, MSI-evaluation, system development
Sammanfattning Verksamhet i projektet har pågått mellan 2001-01-01 och 2003-12-31. Syftet var att studera och utveckla metoder och tekniker avsedda för människa-system-interaktion (MSI) för förbättring av operatörs interaktion med system/systemgränssnitt. Av central betydelse var operatörens visuella perception, liksom utvärdering och anpassning av informationspresentationen utifrån operatörens situationsberoende förmågor. Projektverksamheten har i huvudsak varit kunskapsuppbyggande med inriktning mot framtida implementering av operatörsstöd. Kunskapsavtappning har främst involverat redan implementerad teknik. Frågeställningar inom huvudsakligen sex aktivitetsområden har behandlats, med merparten primärt fokuserande flygföraren och flygförarens miljö. De sex aktivitetsområden var (1) Färgseende under G-belastning, (2) Artificiell horisont och visuellt flöde, (3) Perspektivpresentation, (4) MSI-utvärdering med registrering av blickpunkt och ögonrörelser, (5) Visualisering för presentation i simulatorer och vid ledningsplatser, och (6) MSI-utvärderingsmetodik. Rapporten redovisar kortfattat frågeställningar och syften, ger en översikt av metoder, resultat och slutsatser samt diskuterar sammanfattande råd och riktlinjer. Den samlade projektproduktionen redovisas.
Abstract The project activities were performed between 2001-01-01 and 2003-12-31. The purpose was to study and develop methods and techniques intended for man-system-interaction (MSI) to enhance operator interaction with system/systems interfaces. Of central importance was the operator´s visual perception, as well as evaluation and adjustment of the presented information as determined by the operator´s situation-dependent abilities. The project activities had a primarily knowledge building basis with focus on future operator supports implementation. Research implementation foremost involved already employed techniques. Research issues within primarily six areas of activities were addressed, with the most part focusing on the pilot and pilot environment. The six areas of activities were (1) Colour vision during G-load, (2) Artificial horizon and visual flow, (3) Perspective presentation, (4) MSI-evaluation with registration of eye-point of gaze and eye movements, (5) Visualization for presentation in simulators and at command sites, and (6) MSI-evaluation methodology. The report briefly presents research issues and purposes, provides an overview of methods, results and conclusions, and discusses summarizing recommendations and guidelines. The overall production of the project is reported.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182