Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

G-skydd i JAS 39 gripen.

G-skydd i JAS 39 gripen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eiken Ola, Grönkvist Mikael, Johannesson Björn, Bergsten Eddie, Kölegård Roger
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1099--SE)
Nyckelord Acceleration, anti-G-dräkt, anti-G-manöver, G-belastning, G-skydd, G-tolerans, övertrycksandning, acceleration, anti-G straining, anti-G suit, G-load, G-protection, G-tolerance, pressure breating, PBG
Sammanfattning För att säkerställa att en pilot som flyger JAS 39 Gripen har adekvat artärtryck i huvudhöjd under hög G-belastning i huvud-fot-riktning, är han utrustad med anti-G-byxor och ett övertrycksandningssystem. Dessutom utför piloten muskelanspänningsmanövrer (Anti-G Straining Maneuvers; AGSM). Syftet var att kartlägga (i) vilket G-skydd anti-G-byxorna ger enskilt och (ii) i kombination med övertrycksandning, samt (iii) hur övertrycksandningssystemet och AGSM samspelar vid användning av anti-G-byxor. Metoder. Nio försökspersoner (fp) undersöktes under fem olika betingelser: (1) Fp använde ingen G-skyddsutrustning och satt passiv (utförde ingen AGSM). (2) Fp använde anti-G-byxor och satt passiv. (3) Fp använde anti-G-byxor samt övertrycksandning och satt passiv. (4) Fp använde anti-G byxor och utförde AGSM. (5) Fp använde anti-G-byxor samt övertrycksandning och utförde AGSM. Fp undersöktes vid stegvis (0.5 G/steg) ökande G-belastning till maximalt 9 G. Resultat. G-toleransen var 3.3±0.5 G i betingelse (1), 6.6±1.3 G i (2), =! 8.1±1.0 G i (3),=! 8.9±0.2 G i (4) och =! 9.0±0.0 G i (5). Då fp satt passiv överfördes tryck som anbringades i övertrycksandningssystemet odistorderat till brösthålan (betingelse (3)). Under AGSM steg trycket i brösthålan till 10-13 kPa oavsett om AGSM utfördes utan (betingelse (4)) eller med (5) övertrycksandning. Slutsatser. Anti-G-byxorna och övertrycksandningen ger tillsammans ett G- skydd =!4.8 G, medan anti-G-byxorna ensamma ger ett G-skydd om drygt 3 G. De G-skyddande effekterna av anti-G-byxorna och övertrycksandningen är sannolikt additiva, medan G-skyddet hos övertrycksandningen ej adderar sig till det G-skydd som AGSM åstadkommer.
Abstract To ensure that a pilot flying JAS 39 Gripen has adequate arterial pressure at the level of the head, whilst exposed to high G-loads in the head-to-foot direction, he is equipped with an anti-G suit and a pressure-breathing system. Also, the pilot performs Anti-G Straining Maneuvers (AGSM). The purpose was to study (i) the G-protective properties of the anti-G suit alone and (ii) in combination with the pressure-breathing system, and (iii) the interaction of pressure breathing and AGSM whilst wearing anti-G suit. Methods. Nine subjects were investigated in five different conditions in which each subject was: (1) Sitting relaxed, without any G-protective garment. (2) Sitting relaxed and wearing anti-G suit. (3) Sitting relaxed, wearing anti-G suit and pressure breathing. (4) Wearing anti-G suit and performing AGSM. (5) Wearing anti-G suit, pressure breathing and performing AGSM. Subjects were investigated at step-wise increasing G-load (0.5 G/step) to a maximum of 9 G. Results. G-tolerance was 3.3±0.5 G in condition (1), 6.6±1.3 G in (2), =! 8.1±1.0 G in (3), =! 8.9±0.2 G in (4) and =! 9.0±0.0 in (5). In the relaxed state pressure applied in the pressure-breathing system was transmitted undistorted to the intrathoracic space (condition (3)). During AGSM, intrathoracic pressure rose to 10-13 kPa, regardless of whether AGSM was performed without (condition (4)) or with (5) pressure breathing. Conclusions. The anti-G suit and the pressure breathing system provide a combined G-protection of =! 4.8 G, whereas the anti- G suit alone provides a G-protection of about 3 G. The Gprotective properties of the anti-G suit and those of pressure breathing appears to be additive, whereas the Gprotection afforded by pressure breathing does not add to that provided by AGSM.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182