Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effects of motion sickness on exercise pressor-response.

Effects of motion sickness on exercise pressor-response. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eiken Ola, Kölegård Roger, Makjavic Igor
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1101--SE)
Nyckelord Anti-G muskelanspänningsmanöver, G-skydd, G-tolerans, isometrisk muskelkontraktion, muskelkemoreflex, Anti-G straining maneuvers, exercise pressor-response, G-protection, G-tolerance, isometric muscle contraction, muscle chemoreflex
Sammanfattning Det har tidigare påvisats att rörelsesjuka (RS) reducerar förmågan att motstå hög G-belastning i huvud-fot-riktningen hos en individ i vila, vilket sannolikt beror på en sänkning av viloartärtrycket. I samband med operationell flygning av hög-prestanda plan utför piloten ofta ihållande eller upprepade muskelanspänningsmanövrer (Anti-G Straining Maneuvers; AGSM), under vilka muskelkemoreflexen bidrar till att höja artärtrycket. Syftet var att undersöka om den RS-inducerade nedtryckningen av artärtrycket överbryggas av den artärtryckshöjande effekten av muskelkemoreflexen. Metoder. Muskelkemoreflexen undersöktes hos 10 friska individer under ihållande (90 s) isometriska kontraktioner av knäextensorerna före och efter en RS-provokation. Resultat. Muskelkontraktionen ökade (p<0.001) medelartärtrycket och hjärtfrekvensen med 37±20 mmHg respective 26±17 slag/min. RS reducerade (p<0.05) medelartärtrycket både i vila och under isometriskt arbete med 11-13 mmHg. Likaledes, reducerade (p<0.01) RS hjärtfrekvensen i vila såväl som under arbete med 9-12 slag/min. Slutsatser. Att RS är kapabel att reducera artärtrycket även i samband med stark stimulering av muskelkemoreflexen kan tala för att dess G-toleranssänkande inverkan kvarstår även i samband med upprepade AGSM.
Abstract It has been shown that motion sickness (MS) reduces the capacity of relaxed individuals to withstand increased G-load in the head-to-foot direction, an effect which may be ascribed to a decrease in resting arterial pressure. In operational flying of high-performance aircraft the pilot commonly performs prolonged or repeated straining, during which the exercise pressor-response plays an important role in increasing the arterial pressure. The purpose was to investigate if the MS-induced reduction of arterial pressure might be overridden by. Methods: The exercise pressor-response was studied in 10 healthy subjects during sustained (90 sec) isometric quadriceps femoris contractions before and after a MS provocation. Results: The exercise bout increased (p<0.001) mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR) by 37±20 mmHg and 26±17 beats/min, respectively. MS reduced (p<0.05) MAP both at rest and during isometric exercise by 11-13 mmHg. Likewise, MS reduced HR (p<0.01) at rest and during exercise by 9-12 beats/min. Conclusions: That motion sickness is capable of supressing arterial pressure also in the face of a strong exercise pressor-response suggests that its G-tolerance decreasing effects may prevail also during repeated anti-G straining maneuvers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182