Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Det kvalificerade IT-hotet - vad säger experterna? En empirisk studie om samtida hot och sårbarheter i nätverkssamhället.

Det kvalificerade IT-hotet - vad säger experterna? En empirisk studie om samtida hot och sårbarheter i nätverkssamhället. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fylkner Malin, Carlsen Henrik, Lewerentz Birgitta
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1105--SE)
Nyckelord Kvalificerade IT-hot, antagonister, IT-incidenter, sårbarheter, qualified IT-threats, antagonists, IT-related incidents, vulnerabilities
Sammanfattning I föreliggande rapport redovisas slutsatser från en omfattande empirisk studie kring kvalificerade IT-relaterade hot som genomförts under 2003. Ett 40-tal av Sveriges mest renommerade experter inom informationssäkerhetsområdet har bidragit med sin syn på den pågående IT-utvecklingens möjliga konsekvenser ur ett informationssäkerhetshänseende. Fokus för rapporten utgörs av så kallade kvalificerade antagonister och kvalificerade infologiska angrepp. Ambitionen har varit att nå bortom "IT-bruset", den vardagsverklighet som operativt hanteras på en kontinuerlig basis av i stort sett alla aktörer verksamma i det digitala rummet. Utgångspunkten för studien har varit att försöka konkretisera och nyansera IT-hotbilden med avseende på hot mot den nationella säkerheten men även mot så kallade nationella intressen. I rapporten framförs empiriska slutsatser kring i huvudsak följande teman: i) generella hot, ii) Sverige som måltavla, iii) IT-utveckling och IT-säkerhet, iv) aktören i fokus, v) förmåga, vi) intention, vii) sårbarheter, viii) det offentliga åtagandet. I rapporten presenteras även ett teoretiskt ramverk för värdering av kvalificerade aktörers förmåga till infologiska angrepp.
Abstract In the report a number of conclusions are presented drawn from an empirically based study conducted during 2003 regarding qualified IT-related threats. A number (about 40) of Swedens most distinguished experts within the area of information security have contributed with their view on contemporary threats and vulnerabilities in network society. The focus of interest for the report has been on so called qualified antagonists and qualified infological attacks. The ambition has been to focus the attention above the "every day incident level". The aim of the study has been to concretise and articulate the perspective on IT-related threats to the national security, but also threats towards so called national interests. In the report a number of empirically based conclusions are presented, mainly departing from the following categories: i) threats in general, ii) Sweden as a target, iii) IT-development and IT-security, iv) the actor in focus, v) capabilities, vi) intentions, vii) vulnerabilities, viii) the public commitment. Furthermore; in the report a theoretical framework for assessing qualified actors´ abilities to perform infological attacks is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182