Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av ledningsövning LINUS -03.

Utvärdering av ledningsövning LINUS -03. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asplund Maria, Ryghammar Lotta
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1106--SE)
Nyckelord övning, ledning, ledningsövning, LINUS, KBM, svår påfrestning, fredstida krishantering, exercise, command, peacetime crisis management, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Projektets syfte är att utvärdera Ledningsövning LINUS 03, skede1. Ledningsövning LINUS O3 planeras och genomförs som ett gemensamt projekt mellan KBM och Försvarsmakten. Övningen har som övergripande mål att öva samverkan mellan regionala myndigheter avseende bl a stöd från Försvarsmakten under en svår påfrestning på samhället i fred. Projektet syftar till att, genom att sammanställa deltagarnas erfarenheter, fastställa huruvida målen med övningen är uppnådda, hur samverkan mellan myndigheter har fungerat samt hur informationsspridningen mellan myndigheter samt mot allmänhet och media har fungerat. En slutsats är att övningen känns som en bra investering i form av tid och resurser. Man har fått möjlighet att öva den egna organisationen samt bygga upp det nätverk som är så viktigt vad gäller samverkansfrågor. En andra slutsats är att övningen har lett till att de deltagande myndigheterna ser över sin egen organisation och att nya frågor kommer i fokus. Vad gäller erfarenheterna från ledningsövning LINUS -03 skede 1 står det klart att de deltagande civila myndigheterna på regional nivå anser att de fick öva samverkan vilket är en tredje slutsats man kan dra. En fjärde och mycket viktig slutsats är att det borde ha planerats för en uppföljningsanalys och utvärdering av övningen långt tidigare. Det bör tas med redan i planeringen och i budgeten så att det finns ekonomiska medel för att ta tillvara erfarenheterna.
Abstract The purpose of the project is to evaluate command exercise LINUS-03. Command exercise LINUS-03 was planned and carried through by Swedish Emergency Management Agency (KBM) and Swedish Armed Forces. The main goal with the exercise was to train cooperation between regional civil authorities concerning support from Swedish Armed Forces during a peacetime severe train on civil community. The project aims to be put together the experiences of the participants, and thereby determines whether the goals of the exercise are fulfilled, how the cooperation between the authorities functioned and how distribution of information to the public and media worked. One conclusion is that the exercise was a good investment concerning time and resources. The participants have had the possibilility to train the organisation and building the network which is so important in handling cooperation between authorities. Another conclusion is that the authorities have to look over their own organisation and that new questions comes into focus. The civil regional authorities expresses that they had the possibility to train cooperation, which is a third conclusion. A fourth and very important conclusion is that the evaluation should have been planned for, both economic and timewise, long before it happened.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182