Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High performance concrete beams subjected to shock waves from air blast, psrt 2.

High performance concrete beams subjected to shock waves from air blast, psrt 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnusson Johan, Hallgren Mikael
Ort: Stockholm
Sidor: 67
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1116--SE)
Nyckelord Luftstötvågsbelastning, höghållfast betong, stålfiber, armering, töjning i betong, duktillitet, resthållfasthet, air blast loading, high strength concrete, reinforcement, concrete strain, ductility, residual strength
Sammanfattning Föreliggande rapport redovisar resultat från försök på armerade balkar i höghållfast betong (HSC). Sammanlagt provades 16 balkar varav 12 belastades med luftstötvåg. De betongkvaliteter som användes hade nominella kubtryckhållfastheter på 140 och 200 MPa. De flesta balkarna i innehöll även stålfibrer. Dessutom provades balkar utförda med två betongskikt, dvs det nedre skiktet bestod av betong med kubhållfasthet ca 40 MPa och det övre av betong med HSC. Syftet med denna undersökning var att studera balkarnas strukturrespons vid luftstötvågsbelastning. Försöken kompletterar tidigare försöksserier som även innehöll balkar av normalhållfast betong (NSC). Vid de statiska försöken belastades balkarna med fyra punktlaster och försöken med luftstötvågsbelastning utfördes i en stötvågstub. Explosivämnesvikten varierades vid de olika försöken och låg mellan 2.0 kg och 5.5 kg vilken placerades 10 meter från balken. Efter försöken i stötvågstuben genomfördes ytterligare försök för att undersöka resthållfastheten på de tidigare dynamiskt belastade balkar. Vid de försök där balkarnas bärförmåga överskreds gick balkarna till böjbrott. Resultaten indikerade att segheten för de balkar med stålfiberarmering ökade. Beräkningar av den statiska böjmomentkapaciteten för balkarna enligt Betonghandboken Konstruktion gav konsrevativt lägre värden än de uppmätta. Dessutom indikerade försöken en ökad lastkapacitet för balkar belastade med luftstötvåg jämfört med statiskt belastade balkar i denna undersökning.
Abstract This investigation involves testing of reinforced concrete beams of high strength concrete (HSC). A total of 16 beams were tested, of which 12 were subjected to air blast loading. Concrete with nominal compressive cube strengths 140 and 200 MPa were used and most beams also contained steel fibres. Also, beams with two concrete layers of different strength were tested, i.e. the bottom layer of concrete grade 40 and the top layer of grades 140 or 200. The purpose of this investigation was to study the structural behaviour of the concrete beams subjected to air blast loading. The tests are complementary to previous test series including also beams of normal strength concrete (NSC). In the static tests, the beams were loaded with four point loads and the air blast tests were performed in a shock tube. The mass of the explosive charge was varied for the different beams and ranged from 2.0 kg up to 5.5 kg and was positioned 10 m from the beam. After the air blast tests additional static tests were performed to quantify the residual strength of the dynamically tested beams. The beams that fractured failed in flexure. It was observed that the inclusion of steel fibres in the matrix increased the ductility of the beams. Calculations of the static bending moment capacity according to the Swedish design code were made, which resulted in conservative predictions of the test results. This investigation also indicates that beams subjected to air blast loading obtained an increased load capacity when compared to the corresponding beams subjected to static loading.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182