Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Systemtilltro.

Systemtilltro. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Jan, Malm Michael, Thurén Ronny
Ort: Linköping
Sidor: 54
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1121--SE)
Nyckelord tilltro, förutsägbarhet, användbarhet, robusthet, ansvarstagande, trust, prodictability, usefulness, robustness, responsibility
Sammanfattning I införandet av det nya nätverksbaserade försvaret (NBF) får frågan om tilltro mellan en operatör och systemet en allt större betydelse. Samverkan mellan användare och system är mycket viktigt om synergieffekter skall uppnås. I litteraturöversikten hittades många rapporter om studier av tilltro i relationer mellan människor som individer och mellan människa och maskin. Förutsägbarhet, pålitlighet, och övertygelse påverkar graden av tilltro. För att få en uppfattning om användbarheten av de olika modellerna i litteraturöversikten genomfördes empiriska studier. Soldater från två flygvapenförband och en grupp människor som utvecklar ett tekniskt avancerat system (ledningssystemet CETRIS som ska användas i korvett Visby) intervjuades. Flygvapenförbanden var de två svenska snabbinsatsförbanden, transportförbandet SWAFRAP C-130 och spaningsförbandet SWAFRAP AJS. C130 intervjuades på sin hemmabas och AJS i samband med en internationell övning i Polen. Systemen var definierade som respektive flygvapenförband och ledningssystemet. Fyra av de elva faktorerna påvisades vara mer betydelsefulla än de övriga sju med avseende på tilltro till de valda systemen. Dessa fyra faktorer var förutsägbarhet, användbarhet, robusthet och ansvarstagande. En slutsats kan alltså vara att Totalförsvaret framförallt ska bearbeta dessa fyra faktorer eftersom det är de som påverkar systemtilltron mest påtagligt, med reservation för att de inte är signifikanta som enskilda faktorer.
Abstract When facing the new network-based warfare, in the spirit of RMA, the question of trust between an operator and the system takes on a more important significance. The interaction with the user is very important if advantages are to be gained. In the study of the literature on the subject, many reports were found on the study of trust in relations between individuals, and between humans and machines. Predictability, dependability and faith affect the degree of trust. To form an idea of the applicability of the theoretical models found in the literature, empirical studies were performed. Soldiers in two military air force units and a group of people working with the development of a technically advanced system (the real-time command, control, communications, computers, intelligence and interoperability system (C412) CETRIS that is to be used in the Swedish Visby Class corvette) were interviewed. The air force units were the two Swedish Air Force Rapid Reaction Units (SWAFRAP): the transport (C130) and the reconnaissance unit (AJS). C130 were interviewed at their home base and AJS at an international exercise in Poland. Four of the eleven factors were indicated as being more important regarding trust in the chosen systems than the other seven. These four factors were predictability, usefulness, robustness and responsibility. One conclusion could be that the Swedish Total Defence should study these four factors in particular, as they seem to have a more obvious effect on users´ trust in a system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182