Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Strategisk planering - Förstudie, Problem och hypoteser.

Strategisk planering - Förstudie, Problem och hypoteser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Axelson Mattias, Nordlund Peter, Ternblad Sten, Wickberg Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 109
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1126--SE)
Nyckelord planering, styrning, strategisk planering, försvarsplanering, perspektivplanering, planning, management, strategic planning, defence planning, long-term planning, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Rapporten innehåller en bred analys, förstudie, av strategisk planering inom försvaret. Planeringen bör syfta till att förverkliga den verksamhetsidé som finns för det militära försvaret. Efter det kalla kriget har har verksamhetsidén för det militära försvaret varit oklar. Utan en tydlig verksamhetsidé saknas den viktigaste förutsättningen för en fungerande strategisk planering. Statsmakterna spelar en relativt undanskymd roll i försvarsplaneringen och agerar huvudsakligen inte aktivt utan reaktivt på planeringsdokument från Försvarsmakten. Det finns mycket som tyder på att statsmakternas och Försvarsdepartementets roll i försvarsplaneringen behöver stärkas. Det nuvarande arbetssättet för planering tar mycket resurser i anspråk på bekostnad av genomförande och uppföljning. Det finns en "planeringskultur" inom det militära försvaret. Den nuvarande planeringen är uppbyggd sekventiellt vilket innebär att den till stor del bygger på att planer på mer övergripande nivå ska vara underlag till planer på mer operativ nivå. Möjligheterna att förutsäga utvecklingen 10 år och längre fram i tiden är mycket begränsad i synnerhet i de alltmer dynamiska förändringsprocesser som utmärker utvecklingen av omvärlden. Det finns därför skäl att förkorta led, process- och bindningstider för att möjliggöra kortare planeringshorisont och en flexibel planering med större inslag av kontinuerlig anpassning. Hypoteser har formulerats med idéer om inslag i en reformerad planeringsmodell.
Abstract This report is a feasibility study with a broad analysis of strategic planning of the Swedish military defence. One of the objectives of strategic planning is to realize the business idea of the Swedish defence. After the Cold War this business idea has been indistinct. Without a clear business idea the main prerequisite for a well functioning strategic planning is missing. The Government, Parliament and the Ministry of Defence play a rather moderate role in defence planning and do mainly react rather than act on planning documents of the Swedish Armed Forces. This indicates that the role of the Ministry of Defence needs to be strengthened. The existing model for strategic planning within the Headquarter of the Swedish Armed Forces is resource demanding sometimes at the cost of execution and follow-up. There´s a tendency of a "planning culture". The planning is a large sequential with rather long planning cycles and long planning horizons. There is a need for a more flexible model of planning that promotes continuous adaptation. There is reason to shorten the time lags from the point where a need for a decision is identified to the point where the effects of the actual decision is realized. Shorter time lags will make it easier to reduce the planning horizon and to adapt to a dynamically changing environment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182