Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationshantering & -modellering till stöd för logistisk M&S - en förstudie.

Informationshantering & -modellering till stöd för logistisk M&S - en förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eklöf Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1128--SE)
Nyckelord Logistik, M&S, informationshantering, informationsmodellering, semantiska webben, RDF, ontologi, logistics, M&S, information management, information modelling, semantic web, ontology
Sammanfattning Visionen av ett framtida logistiskt system, inom det nätverksbaserade försvaret (NBF), omfattas av tjänster (verktyg) som underlättar verkställande av uppsatta strategiska, operativa och taktiska mål. Inom detta system kommer LRS (resursledningssystem), TAV (Total Asset Visibility) och Modellering och simulering (M&S) att spela en avgörande roll, tex. vid prognostisering av krav på framtida försvarssystem eller vid planering av kommande militära operationer. Alla dessa områden kräver tillgång till data av skilda slag. Utifrån de sätt med vilka dessa data hanteras idag kommer det dock att bli komplicerat för framtida logistiska system/förmågor/verktyg att utnyttja informationsmängden på ett effektivt sätt. Vad som krävs av ett framtida logistiskt system är att utifrån krav från informationskonsumerande system automatiskt kunna integrera den eftersökta informationsmängden från heterogena datakällor inom nätverket. Denna förstudie syftar till att studera nya möjligheter för integrering av information från heterogena datakällor. Med integrering avses i detta fall automatisk lokalisering, urval, sammansättning och exekvering av tjänster som kan förväntas leverera en efterfrågad informationsmängd. Arbetet tar sin utgångspunkt i det arbete som bedrivits inom "the Semantic Web" och beskriver teknologier och standarder som förväntas bidra till ett tjänsteutnyttjande baserat på ontologisk grund. I detta fall avses teknologier som RDF ("Resource Description Framework"), DAML-S ("Darpa Agent Mark-up Language - Services") och "Web Services", som förväntas kunna automatisera och förenkla utnyttjande av tjänster på nätet, samt lägga grunden till interoperabilitet mellan heterogena system.
Abstract The future vision of a logistic system, within the network centric defence, comprises a number of services that will support the realisation of strategic, operative and tactical goals. Within the framework of this system, LRS, TAV and M&S will play an important part, for example when planning for future combat systems or upcoming military operations. All these areas will require data of various types. Considering the ways of managing this kind of logistic data today, the prospective for successful use of the information by future logistic system is limited. The requirements on a future logistic system include the capability to automatically integrate information from multiple, heterogeneous information sources, to support consumers of information. This study aims at exploring the possibilities for integration of information from multiple, heterogeneous sources. The integration process should support automatic localisation, selection, composition and execution of services that could produce the information required by an information consuming system. The study considers the research carried out for the Semantic Web as a starting point for further explorations and describes technologies derived from this context, such as RDF (Resource Description Framework) and DAML-S (Darpa Agent Mark-up Language - Services). These technologies are expected to support ontology based Web Services that will automate and simplify the use of services on a network and help bringing heterogeneous systems together, i.e. increased interoperability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182