Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2003.

FOI Miljöredovisning 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlberg Mats, Johansson Jan, Kristiansson Sara, Nilsson Sören, Thorpsten Jerker, Tryman Rolf, Gustafsson Eva, Lundholm Britt-Marie, Sundström Arne, Thurén Ronny
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1130--SE)
Nyckelord Miljöledningssystem, miljökonsekvensbeskrivning, miljöforskning, miljöutbildning, environmental management systems, environmental impact assessment, environmental research, environmental education
Sammanfattning Under 2003 har arbetet med att införa ett miljöledningssystem vid myndigheten fullföljts. Miljöledningssystemet är byggt för att uppfylla kraven enligt ISO 14001 och denna redovisning är skriven enligt kraven för EMAS. FOI NBC-skydd i Umeå har inlämnat en frivillig ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och FOI Vapen och Skydd i Grindsjön har påbörjat en miljökonsekvensbeskrivning inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. I samband med denna har en förorenad deponi påträffats och FOI har grovt uppskattat att saneringskostnaderna för Grindsjön samt för Bromma och Ursvik då FOI slutligt lämnar dessa områden uppgår till 18 mkr. Under året har FOI genomfört 23 miljöforskningsprojekt åt försvarssektorn på totalt 14 mkr. Den civila miljöforskningen vid FOI omfattade 21 mkr. Av 15 redovisade mål som kopplas till betydande miljöaspekter har 11 uppfyllts helt, 2 till mer än hälften, 1 till mindre än hälften och 1 inte alls. Antalet nyttjade timmar vid FOIs telebildsystem har ökat från 743 timmar år 2002 till 771 timmar år 2003. Allmän miljöutbildning riktad till all personal har genomförts i Linköping, Grindsjön, Ursvik, Bromma och Umeå. Totalt har under året 299 personer deltagit och därmed har 80 % av FOIs cirka 1300 anställda genomgått allmän miljöutbildning.
Abstract During 2003 the work to establish an environmental management system at FOI has been completed. The system is set up according to the requirements in ISO 14001 and this report is written according to the requirements in EMAS. FOI NBC-protection in Umeå has presented a voluntary trial according to environmental law and FOI Weapons and Protection has initiated an environmental impact assessment to prepare for such a trial. In connection with this assessment a polluted site has been discovered. FOI has performed a rough estimation of the remedation cost for that site and for areas in Bromma and Ursvik. The total cost is estimated to be SEK 18 M. FOI has carried through 23 environmental research projects for the defence sector during the year with a total income of SEK 14 M. The total amount of the environmental research carried out for the civil sector was SEK 21 M. Of the environmental goals at FOI are 15 listed as connected to important environmental aspects. Eleven of these 15 goals have been totally fulfilled, two more than half, one less than half and one not at all. The use of video meetings has increased from 743 to 771 hours compared with 2002. Common environmental courses for all personnel have been given in Linköping, Grindsjön, Ursvik, Bromma and Umeå. A total of 299 persons have attended the courses. This means that 80 % of the employees at FOI now have attended common environmental education

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182