Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Krisdynamik och handlingsutrymme för militärt våld. - Några reflexioner.

Krisdynamik och handlingsutrymme för militärt våld. - Några reflexioner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Löfstedt Helge
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1133--SE)
Nyckelord Operativ förmåga, flexibilitet, anpassning, internationell maktpolitik, handlingsutrymme, riskvärdering och historiska erfarenheter, operative ability, flexibility, adaptability, international power politics, window of opportunities, risk management, historical evidence
Sammanfattning En väsentlig del av svensk säkerhetspolitik utgörs av principen att flexibelt kunna förändra försvaret om det internationella klimatet skulle försämras. Denna rapport innehåller resultat från några historiska studier som kan utgöra underlag för bedömningar avseende den försvarspolitiska handlingsfrihet som efterfrågas i sammanhanget. Till bakgrunden hör att den internationella tidsandan i dagsläget är betydligt mera avvisande mot krig än vad som var fallet för hundra eller femtio år sedan. En slutats är att generellt och allomfattande fredstillstånd gäller i framtiden vore dock förhastad. Militära aktioner kan förekomma även i framtiden. Detta gäller också i vårt närområde och sådana handlingar som direkt berör Sverige. I rapporten påminns om de faktorer som bestämmer en eventuell våldsverkares handlingsutrymme. De internationella reaktioner som kan förväntas är minst lika väsentliga som militära styrkedispositioner i förhållande till den tilltänkta motparten. Grundat på historiska erfarenheter redovisas vidare ett antal faktorer som indikerar krisspiralers utveckling mot ökad intensitet. Ett resultat är också att i de fall konflikter åter blivit akuta så har detta skett inom en tidrymd som oftast är mindre än fyra år.
Abstract A vital part of Swedish security policy is considerations on how and to what extent flexibility and adaptability for a possible change for the worse in international relations should be built into the Swedish defence organisation. This report contains some results from historical studies concerning that subject. A vital part of the background information is that the international attitude of today is far more opposed against war than the situation was a hundred or fifty years ago. However a conclusion that there will be eternal peace is to rash. Still military actions in our vicinity could be possible in some future and they could even be of direct concern for Sweden. The report reminds of the factors that determine the window of opportunity for a possible aggressor. International reactions are often more vital than military force relative the pretended victim. A result from analysis of historical evidence is a set of circumstances that indicates how upward spiralling can cause conflicts to develop and increase in intensity. A further result of a wide historical experience is that most of the conflicts that re-challenge do so in a time that is less than four years from the beginning of the original conflict.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182