Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FLEXIBILITET - Med fokus på lärandet och beslutandet i Försvarsmakten.

FLEXIBILITET - Med fokus på lärandet och beslutandet i Försvarsmakten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Collin Charlotte, Kaiser Magnus, Larsson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1148--SE)
Nyckelord flexibilitet, lärande, beslut, verksamhetsstyrning, Försvarsmakten, flexibility, decisionmaking, management system, Swedish Armed Forces, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Årets arbete är en fördjupning av tidigare års arbete om flexibilitet. Fokus är på hur beslutandet och lärandet, och den plats verksamhetsledningen ger dessa aspekter, påverkar en organisations flexibilitet. Vi ger en teoretisk bakgrund, för att sen beskriva två olika organisationslogiker. Den ena betonar beslutandet , vilken understryker organisationens ansvarsfördelning och den överordnades beslutsmandat. Den andra betonar lärandet, vilken understryker omprövning av befintliga sanningar avseende verksamheten, i avsikt att finna relevanta samband att beakta. En organisation med stark betoning på beslutandet, såsom genomförandeorganisationer, tenderar att fragmentisera verksamheten då ansvarsfördelningens gränser prioriteras framför var relevant kunskap finns tillgänglig. En organisation med stark betoning på lärandet, såsom den flexibla organisationen, tenderar att integrera verksamheten då verksamhetens relevans i förhållande till strategin löpande lyfts fram och omprövas. Teorierna har belysts i en fallstudie av arbetet med den årliga budgeten och uppföljningen av denna. Vi bedömer, utifrån fallstudien, att beslutandets princip i hög grad är styrande inom försvarsmakten. Aspekter som stimulerar till lärandet finns, även om utrymmet för dessa förefaller vara begränsat av ansvarsfördelningen och av fokuset på ekonomin. Kortsiktighet tenderar att ta över i beslutsfattandet avseende hur resurserna skall användas, vilket även ger konsekvenser på lång sikt. Kontrollen, kortsiktigheten och den tydliga snsvarsfördelningen i den löpande verksamhetsstyrningen är paradoxala företeelser ställt mot att Försvarsmakten är inne i en av sina största förändringsprocesser någonsin.
Abstract This year´s work is a deepening of previous work on flexibility. The focus is on decision making and learning, and the room the management system is giving to these aspects is affecting the flexibility of an organisation. We are giving a theoretical background and continue to describe two different organisational logics. One is emphasizing the decision making which is underlining the responsibility of the functions in the organisation. The second is emphasizing learning which is underlining reconsideration of existing facts regarding the operation in order to find relevant links to pay attention to. An organisation strongly emphasizing decision making, such as the mechanic organisation, tends to fragmentise the operations because priority is given the the limits of responsibility rather than where relevant knowledge is available. An organisation strongly emphasizing decision making, such as the mechanic organisation, tends to fragmentise the operations because priority is given to the limits of responsibility rather than where relevant knowledge is available. An organisation strongly emphasizing learning, such as the organic organisation, tends to integrate the operations when its relevance in proportion to the strategy routinely are emphasized and re-examined. The theories have been illustrated in a case study when working with the annual budget and the follow up of it. Based on the case study we are of the opinion that the principle of decision making is the determining factor within the Swedish Armed Forces. Aspects stimulating learning exist, even if the room for this seems to be limited by the responsibility and the focus on economy. Short-sightedness tends to take over in the decision making when considering how the resources are going to be used but also have long-term consequences. The control, the shortsightedness and the clear responsibility for the routine control of the management system are paradoxical phenomena when considering that the Swedish Armed Forces is in the middle of the greatest changes ever.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182