Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Erfarenheter från besök i Demokratiska Republiken Kongo, 22-30 november, 2003.

Erfarenheter från besök i Demokratiska Republiken Kongo, 22-30 november, 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Waleij Annica, Liljedahl Birgitta, Flyman Hans, Nyström Claes, Holmström Helena
Ort: Umeå
Sidor: 23
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1152--SE)
Nyckelord NBC-risker, miljörisker, hälsorisker, insatspersonal, Kongo, Kindu, rekognosering
Sammanfattning Denna rapport redovisar erfarenheter från genomförda aktiviteter under resa till FK01, Demokratiska Republiken Kongo den 22-30 november, 2003. Syftet med resan till DR Kongo var att inom ramen för projektet "Demo NBC-ledningssystem" utveckla informationsunderlag och presentationsformer på strategisk, operativ och taktisk nivå vid NBC-händelser. Vidare avsågs att vidareutveckla metodik för hälso- och miljöriskbedömningar vid internationella operationer och att enligt förfrågningar stödja FK01 i miljörelaterade frågor. Några av de slutsatser som dragits utifrån resan är att uppdatering av miljö/hälsoriskinformation via FN under en mission i dagsläget inte sker i tillräcklig omfattning för svenska behov. Det är även tydligt att det finns en skillnad i FNS ambitioner att leva upp till sitt formella ansvar att tillhanda hålla tillräcklig hög (svensk) kvalitet på logistisk service och hur verkligheten ser ut. MOU-förhandlingen (Memorandum of Understanding) med FN inför en ny mission är därför utomordentligt viktig liksom tillgång till en egen miljö- och hälsoskyddskompetens (EHO) inom missionen. Rekognosering inför en ny mission kan bidra med viktig input ill MOU-förhandlingarna. För att utföra miljörekognosering och medicinsk informationsinhämtning i okända områden med gott resultat krävs dock dels en genomarbetad plan för genomförande, dels en bred kompetensbas. Konceptet med ett sammansatt EIHH & PHC-team (Environmental Industrial Health Hazards and Public Health Concerns) med kompetenser i form av läkare, veterinär, miljö- och hälsoskyddsinspektör samt vid behov NBC-kompetens vid rekognosering inför en ny mission bör utvärderas. Resultaten från MSI-studien - Modellering av B-händelse - kommer att inarbetas och tolkas inom ramen för projektet "Demo NBC ledningssystem". Avsnitten rörande metodutveckling kommer under 2004 att fördjupas i en metodrapport där de resonemang som lyfts fram i denna rapport utvecklas vidare.
Abstract This reports delas with experiences from a visit to FK01, the Democratic Republic of Congo, 22-30 November, 2003. The objective was to develop information and presentation forms on a strategic, operative and tactical level in the event of NBC incidents, all within the framework of the project "Demo NBC Control and Demand System". Moreover, the intention was to further develop methodology regarding health and environmental risk assessments in international operations and to support FK01 when it comes to environmentally-related issues. It is concluded that the updating of environmental/health risk information via the United Nations in missions today is not adequate as far as Sweden is concerned. Also, it it obvious that the ambitions of the United Nations ot live up to its formal responsibility when it comes to supplying sufficiently high (Swedish) quality logistical service fail to correspond with reality. Thus, with a new mission approaching, the MOU Negotiation with the United Nations is extremely importans, as is access to an environmental and health care competence (EHO) within the mission. On one hand, with a new mission approaching, reconnaissance can provide valuable input to the MOU negotiation. On the other, in order to successfully perform environmental reconnaissance and medical information retrieval in unknown places, thorough planning is of necessity as well as a broad competence-base. In this situation, an evaluation might be of importance with respect to the concept of an assembled EIHH and PHC team involving doctors, veterinaries, environmental and health inspectors and, if required, NBC competence. The results from the MSI study - Modelling of a B incidence - will be elaborated and interpreted within the framework of the project "Demo NBC Control and Command System". Throughout 2004, the passages treating methodology development will be elaborated on in a methodology report in which discussions emphasized in the rpesent report will be studied further.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182