Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Numerical computation on the DLR-F6 aircraft configuration using different turbulence models.

Numerical computation on the DLR-F6 aircraft configuration using different turbulence models. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Peng Shia-Hui
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1154--SE)
Nyckelord Numeriska beräkningar, flygplansmodellen DLR-F6, turbulensmodell, avlöst strömning, EDGE, numerical computation, DLR-F6 aircraft model, turbulence model, flow separation, EDGE
Sammanfattning Numeriska beräkningar har utförts på flygplansmodellen DLR-F6. Denna raport är en sammanfattning av dessa beräkningsresultat. En del av resultaten har presenterats (av Peter Eliasson) vid "2nd AIAA CFD Drag Prediction Workshop", där de aerodynamiska krafterna hade beräknats med en explicit algebraisk Reynoldsspänningsformuleringen kopplad med k - ? modellen (EARSM k - ? model). Beräkningarna gjordes för både DLR-F6 wing-body (WB) och wing-body-nacelle-pylon (WBNP) konfigurationerna med DLRs adapterade nät. Motståndspolaren har beräknats för a ? [-3°, 1,5°]. Jämfört med experimentella data stämmer de beräknade tryckfördelningarna bra, medan lyftkrafterna är något överpredikterade och motstånden är underpredikterade vid negativa anfallsvinklar. För att utröna effekterna av turbulensmodelleringen, har den andra delen av arbetet ägnats åt beräkningar av WBNP-konfigurationen med olika turbulensmodeller. Dessa inkluderar EARSM k - ? modellen, Spalart-Allmaras (S-A) modellen, SST modellen, standard k - ? modellen samt en låg-Reynoldstals (LRN) k - ? modell. Alla modellerna ger en likande stötposition på ovansidan av vingen, förutom S-A modellen som ger en tidigare stöt. Uppförandet i det separerade området efter stöten är ganska olika för de olika modellerna. SST modellen är generellt sett känsligare än andra modeller att detektera separation i gränsskikt med motriktad tryckgradient. LRN k - ? modellen, å andra sidan, tenderar att undertrycka separationen. De andra modellerna har ett uppförande som ligger mellan SST och LRN modellerna.
Abstract Numerical computations were carried out on the DLR-F6 aircraft model. This report is a summary of the computation. A part of the results included here have been presented (by Peter Eliasson) on the 2nd AIAA CFD Drag Prediction Workshop, for which the aerodynamic forces were computed using the explicit algebraic Reynolds stress formulation coupled with the standard k - ? model (EARSM k - ? _model). These calculations were undertaken for both the DLR-F6 wing-body (WB) and wing-body-nacelle-pylon (WBNP) configurations based on DLR adapted grids. The drag polar was also computed for a ? [-3°, 1,5°]. As compared with experimental data, reasonable predictions were obtained for the pressure distributions, yet the lift coefficient was somewhat over-predicted and the drag was underestimated for negative incidences. To investigate the effect of turbulence modelling, the second part of the work has been dedicated to the computation for the WBNP configuration using different turbulence models. These include the EARSM k - ? model, the Spalart-Allmaras (S-A) model, the SST model, the standard k - ? model and a low- Reynolds-Number (LRN) k - ? model. It is shown that the models have reproduced a similar shock position on the upper wing, but that the S-A model returns an earlier one. In modelling flow regions with separation, various models have shown rather different behaviours. The SST model is in general more detective and responsive to flow separation in adverse pressure gradient boundary layers than other models. The LRN k - ? model, by contrast, tend to reproduce suppressed separation bubbles. The other models possess performance intermediate between the SST model and the LRN model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182