Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Acceptabla elavbrott? Fyra strategier för säker elförsörjning.

Acceptabla elavbrott? Fyra strategier för säker elförsörjning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Frost Christina, Lövkvist Andersen Anna-Lena, Barck-Holst Svante, Ånäs Per
Ort: Stockholm
Sidor: 125
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1163--SE)
Nyckelord elanvändare, elbehov, elförsörjning, elstörning, elsystem, kostnader, orsaker, reservkraft, samhällsviktiga verksamheter, strategier, störningstid, åtgärder, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Projektets syfte har varit att utarbeta och beskriva strategier för elförsörjningens beredskaps- och säkerhetsarbete. Studien har genomförts tillsammans med en expertgrupp med kunskaper om elsystem, elberedskap och samhällsviktiga användare. I studien har samhällsviktiga elanvändare identifierats. För varje verksamhet har oacceptabla störningstider bedömts av expertgrupper och enighet har nåtts om vilka gränser, i tid och rum, som anses vara oacceptabla för olika orsaker till störningar i elsystemet. Enighet råder också om att det måste åligga respektive verksamhetsansvarig att hantera situationer med elstörningar upp till 6 timmar, då de situationerna inte bedömts medföra allvarliga samhällskonsekvenser. Förslag på fyra strategier med olika inriktningar har lämnats: Ökad reservkraft för användare;Ökad möjlighet att prioritera användare genom tekniska styråtgärder;Ökad robusthet i elsystemet;Snabbare återställande av elsystemet. Strategierna beskriver olika alternativ att hantera konsekvenser av störningar i elsystemet samt vilka åtgärder och kostnader dessa innebär. Konsekvenserna av störningarna ska vara sådana att de påverkar användarnas verksamhet på ett för samhället allvarligt sätt. Varje strategi strävar efter att i möjligaste mån undanröja risken för sådana konsekvenser. Arbetet anknyter till Energimyndighetens HEL-projekt, där syftet är att skapa en helhetssyn och samverkan mellan elföretag, elanvändare och statsmakterna om elförsörjningens säkerhets- och beredskapsarbete.
Abstract This project aimed at constructing and describing security and preparedness strategies for the Swedish electric power supply. The work was conducted with experts with knowledge of the power system, preparedness and critical power consumers. In the study power board customers critical to society were identified. For each customer category the expert group has agreed on unacceptable durations for black-outs depending on type of disturbance in the power system and geographic area affected. The expert group also agreed that it is the responsibility of each function in society to be able to handle power disturbances up to six hours long. Four strategies of different character are presented: Increased power reserves at consumers;increased capability to prioritize consumers through technical control measures;increased robustness in the electric power system;faster recovery of the electric power system. The strategies cover different alternatives for handling power disturbances and their implications regarding measures and costs. Consequences of disturbances must have a serious impact on society to be considered. The work relates to the "HEL-project" at the Swedish Energy/Agency,the purpose of which is to create a mutual overall view and a public/private cooperation for all stakeholders on safety and preparedness in electricity supply.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182