Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

G-påverkan på lungfunktionen.

G-påverkan på lungfunktionen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grönkvist Mikael
Ort: Linköping/Umeå, FOI
Sidor: 14
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1172--SE)
Nyckelord anti-G-dräkt, gasblandning i lungorna, G-belastning, gravitation, luftvägsavstängningar, lungfunktion, mottrycksväst, ventilationsfördelning, övertrycksandning, anti-G-suit, counter-pressure jerkin, gas mixing in the lungs, gas trapping, G-load, gravity, lung function, positive pressure breathing, ventilation distribution
Sammanfattning Målsättningen för projektet har varit att undersöka hur stridspilotens andningsfunktion påverkas av ökad G-belastning och användning av G-skydd, dvs. trycksättning av anti-G-dräkt, mottrycksväst och övertrycksandning. Gravitationens inverkan på lungfunktionen är en klassisk lungfysiologisk frågeställning. Verksamheten har bedrivits i FOI:s respirationsfysiologiska laboratorium, Linköping och i humancentrifugen på Karolinska institutet. Ett flertal olika fysiologiska mätmetoder och programvaror har utvecklats och/eller anpassats för mätning och analys av önskade variabler. Två övergripande frågeställningar har bearbetats i projektet: A- Hur påverkas lungfunktionen av förändrad G-belastning och trycksättning av anti-G-dräkten? B- Vilken funktion fyller mottrycksvästen vid övertrycksandning under hög G-belastning? Våra studier visade att ändring av kroppsläget från stående till liggande på rygg försämrar ventilationsfördelningen mellan större lungregioner (interregionalt). Måttligt ökad G-belastning (3 G) medförde signifikant påverkan av lungvolymer med försämrad ventilationsfördelning i lungorna både interregionalt och i de perifera lungavsnitt där gasutbytet sker (intraregionalt). Trycksättning av anti-G-dräkten (12 kPa) vid 3 G medförde förbättrad gasblandning interregionalt men markant försämring intraregionalt. Dessutom sågs en kraftig ökning av mängden avstängda luftvägar. Vid studierna av mottryckvästens funktion sågs inga signifikanta skillnader i G-tolerans, G-uthållighet eller komfort vid övertrycksandning med respektive utan aktivt mottryck på bröstkorgen vid G-belastningar upp till 9 G (se engelskt abstrakt, referens 6).
Abstract The aim of the project was to investigate how respiratory function is affected by increased gravity (G) and the use of G-protection equipment (anti-G suit (AGS), counter-pressure jerkin (CPJ), positive pressure-breathing). Studies in normogravity were conducted at FOI "s respiration laboratory, Linköping and in hypergravity in the human centrifuge at Karolinska Institutet, Stockholm. Development of equipment and software has been performed to allow measurement and analysis of different physiological variables. The two main issues were: A-Effects on lung function of gravitational forces and pressurization of an AGS; B- Function of CPJ during positive pressure breathing at high G-loads (PBG). Our studies showed that a change in body posture from standing to supine deteriorates ventilation distribution between large lung regions (interregional). Increased G-load (3 G) involved significant effects on lung volumes and increased ventilation inhomogeneity, both interregionally and in the lung periphery where gas exchange takes place (intraregionally). Pressurization of the AGS at 3 G improved interregional but impaired interregional ventilation distribution. Furthermore, the amount of trapped gas increased significantly. Studies of CPJ showed no differences in G-tolerance, G-endurance, or comfort, with or without pressurized AGS, during PBG up to 9 G (see abstract, reference 6).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182