Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civilian Control of the Russian State Forces: A Challenge in Theory and Practice.

Civilian Control of the Russian State Forces: A Challenge in Theory and Practice. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Knoph Jan T.
Ort: Stockholm
Sidor: 132
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-02-01
Rapportnummer: (FOI-R--1175--SE)
Nyckelord civil kontroll av militären, civil-militära relationer, demokrati, säkerhetssektorn, Ryssland, civilian control of the, military, civil-military relations, democracy, security sector, Russia, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Civil kontroll av militära och andra styrkor som tillhör statens våldsmonopol är en krävande utmaning i såväl teori som praktik för varje modernt samhälle. Ett optimalt system för civil kontroll ökar den individuella och kollektiva säkerheten, samhällets stabilitet och fördjupar demokratin. förändringar i det statliga strukturerna och i samhället påverkar ofta den civila kontrollen. Ryssland har under de senaste tio åren förändrats så, att dess nuvarande system för civil kontroll är långt från optimalt. För att optimera den civila kontrollen i en stat behövs djup förståelse för den civila kontrollens olika roller. För att uppnå sådan insikt har grunderna för civil kontroll analyserats såväl som det demokratiska problemet. Behovet av viss militär medverkan i den politiska processen diskuteras. En omfattande översikt över vad man har att vinna med civil kontroll läggs fram tillsammans med de ryska åsikterna därom. Den stora mängden teorier om och modeller för civil kontroll avhandlas och sätts in i sina historiska sammanhang, vilket hjälper läsaren att förstå varför de omhuldades i några stater och förkastades i andra. I Ryssland är den civila kontrollens tillkortakommanden talrika, inverkan av influenserna från väst vaga och möjligheterna till förbättringar mycket stora.
Abstract Civilian control of the military and of other forces constituting the State monopoly on the use of force is a demanding challenge in theory and practice for any modern society. An optimal system of civilian control will enhance individual and collective security, societal stability and improve democracy. Changes in the State structures and in society often affect civilian control. Russia has been so transformed in the past decade that its current system of civilian control is far from optimal. To optimise civilian contol in any state, profound understanding of the various roles of civilian control is needed. In order to gain such an understanding the rudiments of civilian control are analysed as well as the democratic problem. The need of some military participation in the political process is discussed. A comprehensive checklist of what there is to gain with civilian control is presented together with the Russian views thereon. The multitude of theories and models of civilian control are discoursed and given their historical contexts, helping the reader to understand why they where cherished in some states while rejected in other. The shortcomings of civiliancontrol in Russia are numerous, the impact of Western influences is dubious and the potential for improvements vast.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182