Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bly - förekomst och miljöeffekter till följd av militära och andra vapenrelaterade aktiviteter.

Bly - förekomst och miljöeffekter till följd av militära och andra vapenrelaterade aktiviteter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Qvarfort Ulf, Waleij Annica
Ort: Umeå
Sidor: 32
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1178--SE)
Nyckelord Bly, korrosion, löslighet, transport, miljön, skytteverksamhet
Sammanfattning Bly (pb) är en tungmetall som har sitt ursprung främst från mineralet blyglans. Bland de viktigare tillskotten av bly till miljön kan nämnas gruvhantering, smältning, deponering av blyhaltigt avfall samt batterier. Hantering och användning av bly inom Försvarsmakten är också en annan viktig källa liksom det civila skyttet. Tidigare förekom bly även som en komponent i bensin. Syftet med föreliggande rapport har varit att göra en kunskapssammanställning över de olika studier som genomförts inom skytteområdet ur olika aspekter, som korrosion, löslighet och vidare transport av bly till miljön. Bakgrunden till föreliggande sammanställning är också att regeringen har beslutat om ändringar i lagstiftningen med avsikt att minska tillflödet av bly till naturen. Rapporten kan användas som ett underlag i miljöfrågor både för den militära och civila skytteverksamheten.
Abstract Lead is a heavy metal mainly originating from the galena mineral. Mining, smelting, deposits of plumbiferous waste as well as batteries are the msot significant contributions of lead to the environment. There are yet other sources namely the handling and usage of lead within the Swedish Armed Forces and civilian shooting, not forgetting the lead previously added to petrol. The aim of the present report has been that of brining together - and covering - different aspects of the results from various studies on shooting with respect to corrosion, solvability and the subsequent transport of lead to the environment. The reason for the present report lies in the Swedish Government having made amendments to the legislation, with the intention to decrease the flow of lead to the environment. The report can form the basis of environmental issues assessments regarding both

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182