Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Investigation of the equivalence between susceptibility testing performed with many angels of incidence and susceptibility testing performed with many frequencies.

Investigation of the equivalence between susceptibility testing performed with many angels of incidence and susceptibility testing performed with many frequencies. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Isovic Vanesa
Ort: Linköping
Sidor: 108
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1179--SE)
Nyckelord EMC-provning, direktivitet, error bias, ekofri mäthall, HPM, fördelningsfunktion, RS-testing (radiated susceptibility), directivity, high power microwaves, anechoic chamber, cumulative distribution function
Sammanfattning Elektromagnetisk strålning kan störa elektronik-utrustning. Med tanke på att elektronik i ökande utsträckning används i moderna säkerhetssystem, har EMC-provning (Electromagnetic Compatibility) och skärmning av elektronisk utrustning mycket stor betydelse. En annan faktor som har bidragit till detta är utvecklingen av HPM-vapen (Högeffektpulsad Mikrovågsstrålning). Vid EMC-provning av elektronisk utrustning i mikrovågsområdet kan det krävas tusentals olika infallsriktningar/polarisationer för att träffa den infallsriktningen där känsligheten mot elektromagnetisk strålning är störst. I praktiken har man emellertid oftast endast råd att prova med ett litet antal infallsriktningar och polarisationer. I detta examensarbete för civilingenjörsexamen undersöks resultaten från mätningar av skärmverkan på tre olika objekt. Detta för att finna en metod som kan ersätta kravet på hög vinkelupplösning. Vi föreslår en frekvenssubstitutionsmetod som bara använder ett fåtal infallsriktningar och polarisationer, men ett frekvensintervall runtomkring den aktuella frekvensen. En statistisk modell för den elektromagnetiska kopplingen studeras också. Frekvenssubstitutionsmetoden verkar fungera för alla frekvenser förutom vid testobjektens resonansfrekvenser. X 2-fördelningen med en frihetsgrad kan användas som en grov skattning av fördelningsfunktionen för den elektromagnetiska kopplingen. Arbetet är genomfört inom projektet HPM-skyddsmetoder för NBF Projektet är finansierat av Försvarsmakten.
Abstract Electromagnetic radiation can cause disturbances in electronic systems. Considering the increased use of electronics in modern safety systems and the possible development of high-power microwave weapons (HPM), great concern is attached to Radiated Susceptibility (RS) testing and shielding of electronic equipment. In RS testing of electronic equipment for microwave frequencies, thousands of different angles of incidence/polarisations may be needed to find the angle of incidence that corresponds to the worst susceptibility. However, in practice, one can often only afford to perform a test with a few angles of incidence. In this Master of Science thesis, the results from low level coupling measurements, performed on three different objects, are used to investigate a method which could relieve the requirement of high angular resolution. The method uses only a few angles of incidence and polarisations, but a frequency interval consisting of frequencies that are adjacent to the frequency of interest. Statistical analysis of the electromagnetic coupling is performed as well. The frequency substitution method seems to work for all frequencies, except at the tested objects´ resonance frequencies. The X 2-distribution with one degree of freedom can be used as a rough estimate of the distribution function of the coupling data. This work was performed within the project High Power Microwave Protection Methods for Network Based Defence. The project was financially supported by the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182