Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aktörer, antagonister och angrepp - En studie om det kvalificerade IT-hotet.

Aktörer, antagonister och angrepp - En studie om det kvalificerade IT-hotet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fylkner Malin, Carlsen Henrik, Lewerentz Birgitta, Eriksson Anders E
Ort: Stockholm
Sidor: 94
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1182--SE)
Nyckelord Kvalificerade IT-hot, antagonister, IT-incidenter, sårbarheter, teoretiskt ramverk, IT-attacker, scenarier, qualified IT related threats, antagonists, IT incidents, vulnerabilities, theoretical framework, IT attacks, scenarios
Sammanfattning I föreliggande rapport redovisas slutsatser från en omfattande studie kring kvalificerade IT-hot som genomförts under 2003. Studien bygger på såväl en teoretisk som empirisk ansats. Fokus för rapporten utgörs av så kallade kvalificerade antagonister och kvalificerade IT-angrepp. Ambitionen har varit att nå bortom "IT-bruset", den vardagsverklighet som operativt hanteras på en kontinuerlig basis av i stort sett alla aktörer verksamma i det digitala rummet. Utgångspunkten för studien har varit att försöka konkretisera och nyansera IT-hotbilden med avseende på hot mot den nationella säkerheten men även mot bredare nationella intressen. I syfte att kunna analysera kvalificerade antagonister i ett IT-sammanhang har en teoretisk beskrivningsmodell utvecklats för värdering av aktörers förmåga att genomföra kvalificerade IT-relaterade angrepp. Denna modell finns beskriven i detalj i rapporten och används som grund för att analysera såväl kvalificerade och icke-kvalificerade antagonister som icke-antagonistiska kvalificerade aktörer. I rapporten redovisas även tre scenarier där kvalificerade IT-relaterade hot utgör navet i de taktiska operationerna. Syftet med dessa scenarier är att konkretisera och nyansera, med avstamp i empirin, bilden av hur kvalificerade IT-relaterade hot som berör nationella intressen skulle kunna se ut i närtid.
Abstract This report describes the conclusions from a wide ranging study on qualified IT threats which was conducted during 2003. The study was based on both theoretical and empirical analyses. The focus for the study report are so-called qualified antagonists and qualified IT attacks. The aim has been to reach beyond the normal "IT noise", that day to day reality which characterises normal IT operations and which is dealt with as part of daily IT operations. The study has tried to define and describe the IT threat, concentrating mainly on threats to national security, but also considering threats to wider national interests. In order to analyse qualified antagonists in an IT arena the study has developed a theoretical framework within which the various actors abilities to conduct a qualified IT attack can be evaluated. This framework is described in detail in the report. The report also describes three scenarios where a qualified IT related threat forms the hub of tactical operations. The aim of these scenarios is to define and characterise empirically how qualified IT related threats to national security might look in the near future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182