Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljöeffekter av undervattenssprängningar.

Miljöeffekter av undervattenssprängningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Rose-Marie, Almström Henrik, Berglind Rune
Ort: Umeå
Sidor: 80
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1193--SE)
Nyckelord Undervattenssprängningar, miljöeffekter, havsmiljö, fiskar, kräftdjur, brackvatten, haloklin, underwater blasts, environmental effects, sea, fishes, crustaceans, brackish water, halocline
Sammanfattning Försvarsmakten (FM) och Försvarets materielverk (FMV) genomför varje år ett antal undervattenssprängningar. Enligt Miljöbalkens allmänna hänsynsregler skall en verksamhetsutövare inneha nödvändig kunskap för att kunna skydda människors hälsa och miljön. Syftet med denna litteraturstudie är därför att utifrån dagens kunskapsläge sammanfatta undervattenssprängningars miljöeffekter samt ge en vöersikt av metoder för att begränsa negativa verkningar. Sprängning i vatten genererar två olika typer av skadescenarios på miljön; skador orsakade av detonationens fysikaliska effekter och skador orsakade av explosivämnet i sig eller dess reaktionsprodukter genom toxisk påverkan eller frisättning av partiklar. Undervattenssprängningar genererar ett större riskområde än sprängning i luft, men då de flesta följdverkningarna göms under vattenytan underskattas de ofta. Det finns flera tänkbara skyddsåtgärder för att minska miljöeffekterna av undervattenssprängning. Främst bör olika alternativ till sprängning övervägas, t ex användandet av simulering, attrapper, att spränga i bassäng eller tank. En annan nyckel tillframgång när det gäller miljöhänsyn är kunskap om den akvatiska miljön och de topografiska förutsättningarna hos en aktuell sprängplats. Mycket kan t ex vinnas bara genom en så enkel åtgärd som att undvika sprängning underbiologiskt känsliga perioder. Här rekommenderas samarbete med miljömyndigheter och forskningsinstitut. De mer tekniska skyddssåtgärderna för att minska negativ påverkan kan vara mer el komplicerade att tillämpa i praktiken. Användandet av luftbubbelridåer har troligen störst potential, även om repellerande ljud också är intressant. Det senare alternativet har dock inte utvärderats i samband med sprängning. De modeller som finns för att i förväg kunna uppskatta riskzoner för bl a fiskdöd bör användas med insikten om deras begränsning, då de främst är anpassade för sprängning ute på öppet vatten.
Abstract Every year, the Swedish Armed Forces and the Swedish Defence Material Administration, jointly carry out a number of underwater blasts. According to the Swedish Environmental Code, people running businesses or operations must have a sound knowledge of environmental effects in order to ensure human health and protect the environment. The aim of this literature study is to summarize the environmental effects of underwater blasts, and also to give an overview of methods limiting the negative consequences. When it cvomes to the environment, blasts carried out in water can generate two types of scenarios; damages due to physical effects caused by the detonation, or those caused by the explosives themselves and their reactions products by means ot toxic effects or the releasing of particles. The danger zone for underwater blasts is larger than that for air blasts. However, one tends to underestimate the effects of underwater blasts since they are not immediately established. There are a number of steps to be taken in order to prevent the environmental damages of underwater blasts. Firstly, the use of alternatives to regular blasts must be investigated; the potential usage of simulation, dummies and blasting basins or tanks. Considering the environmental aspects, knowledge of the underwater environment as well as of the topography in the blasting area is of importance. Secondly, it is important to ceasing all blasting activities during biological-sensitive periods. it is recommended that environmental authorities and research agencies cooperate with each other. The technical steps to keep negative consequences down can be complicated to take practically. The use of air bubble curtains is probably the most advisable. Repulsing sounds can also be of interest, but have not been evaluated in connection with blasting. The available models for estimating risks for death of fish, for example, should be used with the knowledge of their limitations, as they are made for blasting in open waters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182