Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reflektansstyrning med hjälp av dopning av konjugerade polymerer.

Reflektansstyrning med hjälp av dopning av konjugerade polymerer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nilsson Christina, Hallberg Tomas, Hedborg-Karlsson Eva, Ousbäck Jan-Olof, Jänis Anna, Kariis Hans
Ort: Linköping
Sidor: 47
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1196--SE)
Nyckelord multispektral, styrbar, signatur, konjugerad polymer, multi spectral, tunable signature, conjugated polymer
Sammanfattning De krav som kommer att ställas på Försvarsmakten i framtiden är bl a ökad flexibilitet för att kunna verka i vitt skilda och på förhand okända miljöer. Beredskap att möta nya sensorhot, i våglängdsområden där det idag saknas fullgod signaturanpassning är eftersträvansvärt. Dessa båda aspekter adresseras i projektet "Styrbara signaturmaterial", som har styrbarhet och multispektralitet som ledord. Ledande polymerer har- på senare år blivit intressanta ur en mängd olika aspekter. Intressantast för oss är den potentiella möjligheten att styra de elektriska och optiska egenskaperna. Exempel på tillämpningsområden kan vara förlustmaterial och böjbara displayer. Gällande förlustmaterial i olika typer av radarabsorbenter för militära tillämpningar, kan en polymer relativt enkelt appliceras på olika typer av bärarmaterial t ex textil eller plastfolie. När det gäller böjbara displayer kan polymerer antingen ingå i strukturen för att uppnå böjbarhet eller/och ingå som ett aktivt elektro-optiskt material. Detta har studerats flitigt i den civila forskningsvärlden. Inom styrbarhet i IR-området för konjugerade polymerers optiska egenskaper har nästan inga forskningsresultat publicerats. Denna rapport syftar till att ge ökad insikt i de ledande polymerernas värld, sett ur ett multispektralt perspektiv; från synligt, IR, till mikrovågor.
Abstract The future demands on the Defence Forces are, among others, a greater flexibility to function in widely different and unforeseen environments. Moreover there must be a readiness to approach new sensor threats in wavelength bands, where efficient signature management is lacking at present. These two aspects are of concern to the project "Adaptable Signature Materials", with the keywords tunability and multispectrality. In recent years, conjugated polymers have become increasingly interesting, from a varied point of view. The potential ability of tuning electrical and optical properties is of highest interest. Application examples are resistive sheets and flexible/soft displays. Concerning resistive sheets in different kinds of radar absorbers for military use, the polymer can be applied onto different types of carrier material as textiles and plastic foil. Concerning flexible/soft displays, the polymer can either be a part of the bearing structure in order to make it flexable and/or it can be used as an active electro-optical material. This is a very active research field with many different civilian applications. There are hardly any reports on tunability of conjugated polymers within the IR-region. This report aims at a greater knowledge of the world of conjugated polymers, seen from the perspective of different wavelengths, from the visual, IR, to microwaves.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182