Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimental study of rigid body perforation with model evaluation.

Experimental study of rigid body perforation with model evaluation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Järnebark Irina
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1203--SE)
Nyckelord Stelkroppsperforation, experiment, modell, rigid body perforation, experiment, model
Sammanfattning I denna experimentella studie undersöktes stelkroppsperforation av duktila, tunna plåtar. Användningsområdet är främst sårbarhetsmodellering av mål med finkaliberhot. Modellen beskriver perforationshastigheten som funktion av projektilens och målets dimensioner och materialparametrar. Tunna och tjocka plåtar har modellerats separat och de nosformer som undersökts är främst hemisfäriska, trubbiga och koniska. Experiment med stålprojektiler mot mjuka aluminum- och stålplåtar genomfördes, där den infallande hastigheten varierades. Residualhastigheten och hattmassan mättes och jämfördes sedan med den teoretiska modellen. Modellen jämfördes även med experiment som hittats i litteraturen. Resultaten visade att experimenten med de koniska projektilerna inte stämde överens med de teoretiska resultaten. De trubbiga och halv-trubbiga projektilerna visade god överensstämmelse med de teoretiska resultaten för tunna plåtar och även för de tjocka plåtarna i låga hastigheter. Vid låg vinkel på målplåten och relativt tunna plåtar för tjockplåtsfallet stämde de hemisfäriska projektilernas resultat bra överens med de teoretiska. Detta gäller även för försöken med tunna aluminiumplåtar i höga hastigheter. Problem uppstod med stålförsöken och det kan ifrågasättas om dessa försök kan anses genomgå stelkroppsperforation. De sneda och vinkelräta försöken visar liknande tendenser. Deformation skedde endast hos hattarna från aluminiummålet och tjockleken på hattarna från tjockplåtsexperimenten förväntades vara tjockare.
Abstract This experimental study validates a model for ductile plate perforation. The intended application is in vulnerability modelling codes, concerning targets exposed to small calibre threats. The model yields the residual velocity, and thin and thick target plates are modelled separately. Experiments with steel projectiles perforating ductile aluminium and steel plates of different thicknesses were performed, where the impact velocity was varied. The residual velocity and the plug mass were measured and compared with the corresponding model prediction. The nose shapes investigated are hemispherical, blunt and conical. The model was also compared with rigid projectile experiments found in the literature. The conical projectile results are not coherent with the corresponding theoretical. The blunt and semi-blunt perforation of the aluminium target is well represented in the thin target case and the thick target for low velocities. For low obliquity and thickness of the aluminium plate the hemispherical thick target case yields accurate results as well as for the thin aluminium target at high velocities. The oblique and normal experiments show similar tendencies. Only plugs from the thin target aluminium experiments were deformed and the thickness was greater than expected for the thick case. Problems occurred with the steel target experiments, for which it must be considered if rigid projectile perforation is relevant.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182