Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Jämförelse av stelkroppspenetration vid simuleringar med Euler respektive Lagrange formulering av målet.

Jämförelse av stelkroppspenetration vid simuleringar med Euler respektive Lagrange formulering av målet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tjernberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1206--SE)
Nyckelord Autodyn, simulering, bromskraft, stela projektiler, autodyn, simulation, rigid projectile, retardation force, drag force
Sammanfattning I verkansvärderingssimuleringar då enkla penetrationsmodeller används är det väsentligt att beskriva bromskraften på projektilen så bra som möjligt. Av denna anledning har ett antal AUTODYN simuleringar utförts där bromskraften har beräknats för en "stel" projektil. I dessa simuleringar har framförallt den tröghetsberoende delen av bromskraften studerats. Det vill säga den del som beror av penetrationshastigheten och målets densitet. En annan målsättning var även att jämföra simuleringar utförda med Lagrange- respektive Euler- formulering av målet. Simuleringarna gjordes med anslagshastigheterna 845 m/s och 2000 m/s. Jämförelserna visar att Euler-formuleringen underskattar inflytandet av tröghetskrafterna. Lagrange-formuleringen har däremot givit ett mera tillförlitligt resultat. Dessa resultat har även rapporterats till utvecklarna av AUTODYN (Century Dynamics), eftersom det är uppenbart att ett programmeringsfel orsakar avvikelsen. För stora hastigheter (ca 2000 m/s) kan skillnaden bli betydande. Vidare har det konstaterats i simuleringarna att det finns en gränshastighet då penetrationskanalen blir vidare än projektilen.
Abstract In vulnerability simulations, when simple penetrations models are used, it is essential to describe the retardation force on the projectile as accurately as possible. For that reason, a number of AUTODYN simulations have been made, and the retardation force for a "rigid" projectile has been calculated. In these simulations have primarily the retardation force depending on the inertia forces been studied. Accordingly, the part which depend on the penetration velocity and the target density. Another objective with the simulations was to compare the solutions when Lagrange- respectively Euler- formulation of the target was used. The simulations were made with the impact velocities 845 m/s respectively 2000 m/s. The comparisons show that the Euler formulation underestimates the influence from the inertia forces. The Lagrange formulation has on the other hand given a more reliably result. This results have also been reported to the developer of AUTODYN (Century Dynamics), because it is obvious that a programming error is causing the difference. For high velocities (2000 m/s) can the difference be quit large. Additionally, has it been established that it exist a critical velocity when the diameter of the penetration channel becomes larger than the projectile diameter.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182