Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Estimation of parameters for the Johnson-Cook failure and strength model.

Estimation of parameters for the Johnson-Cook failure and strength model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tjernberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1213--SE)
Nyckelord Midjebildning, dragprov, Johnson-Cook, Goldthorpe, brottmodell, necking, tension test, Johnson-Cook, Goldthorpe, failure model, damage model
Sammanfattning Det är ofta önskvärt att kunna uppskatta materialdata som skall användas i en penetrationssimulering från enaxliga dragprov. Ofta finns bara ett konventionellt datablad tillgängligt, vilket gör uppskattningen svår. Målsättning i denna rapport är att ge några praktiska råd för hur en första uppskattning av några av parametrarna i Johonson-Cooks (J-C) brott- och styrkemodell kan göras. En metod beskrivs för hur parametrarna D1-D3 i J-C brottmodell och parametrarna A, B och n i J-C styrkemodell kan uppskattas från ett dragprov. För att uppskatta parametrarna D1-D3, kan Goldthorpes eller Lamaitres brottmodell användas för att justera skadeutvecklingen som funktion av töjningen. För att åstadkomma detta måste spänningen och treaxlighetsfaktorn i midjan beräknas så noggrant som möjligt. Följaktligen måste kvoten mellan tvärsnittetsradie och krökningsradien i midjan uppskattas. Jämförelse mellan resultat från olika artiklar visar att det kan vara möjligt att uppskatta denna kvot med tillfredställande noggrannhet. Analyserna indikerar att kvoten mellan den kompressiva brottöjningen och dragbrottöjningen kan vara av storleksordningen 3-7, beroende på duktiliteten.
Abstract From engineering point of view, it is often desirable to estimate material data to be used in a penetration simulation from a uni-axial test only. Often only a conventional material data sheet is available for the material, which makes the estimation difficult. The intention with this paper is to give some practical guidelines on how to make a first estimation of some of the parameters in the Johnson-Cook (J-C) fracture and strength model. A method is described for estimation of the material parameters D1-D3 in the J-C fracture model, and the parameters A, B and n in the J-C strength model, from a tension test only. For estimation of the parameters D1-D3, Goldthorpe´s or Lemaitre´s damage models can be used to adjust the damage evolution as a function of the strain. To accomplish that, the stresses at the neck and the triaxiality factor must be calculated as accurately as possible. Subsequently, the ratio between the radius of the smallest cross section and the radius of curvature at the neck must be estimated. Comparison of results from different papers shows that it may be possible to estimate this ratio with sufficient accuracy. The analysis indicates that the ratio of the compressive fracture strain to the tensile fracture strain can be of the order of 3-7, depending on the level of ductility.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182